Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 645 Sprawy nieobjęte symbolami podstawowymi 601 - 637 oraz od 646 - 655 X

IV SA/Wa 1979/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-13

- przez uznanie, iż wstęp na posiedzenie Sejmu nie jest formą realizacji konstytucyjnego prawa do informacji publicznej;, - art. 113 i art. 61 ust. 3 w związku z art. 31 ust. 3...
do informacji publicznej w formie wstępu na obrady organów kolegialnych wybranych w wyborach powszechnych., Dostęp do informacji publicznej stanowi jedno z podstawowych praw...

II SA/Op 338/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-07-25

sprawy ze skargi D. B. na czynność Prezydenta Miasta [...] w przedmiocie stwierdzenia zgodności z prawem prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej oraz wydatkowania...
. wniósł o stwierdzenie niezgodności z prawem prowadzenia oraz nadzorowania strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji...

II SAB/Po 133/19 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-12-13

z dnia [...].10.2019r. W. K. złożył skargę na bezczynność Burmistrza Gminy [...] polegającą na opóźnieniu w umieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej informacji...
publicznej o wydaniu decyzji nakazującej usunięcie odpadów składowanych w miejscu do tego nieprzeznaczonym., W skardze podał, że informacja o wydaniu decyzji z dnia...

II SAB/Kr 69/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-11-26

2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, obowiązanych do udostępnienia na żądanie informacji publicznej znajdującej się w jego posiadaniu...
informacji publicznej - zobowiązuje Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w K. do rozpatrzenia sprawy z wniosku skarżącego o udzielenie informacji publicznej...

II SA/Kr 552/03 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2003-06-11

Przepis art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ stanowiący, iż prawo do informacji publicznej...
obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej 'aktualną wiedzę' o sprawach publicznych, nie może być wykładany jako regulacja ograniczająca...

II SA/Po 2894/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2004-04-05

Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej ; I. stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji oraz poprzedzającej ją decyzji...
. z art. 1 ust. 1, art. 5 ust. 2 i 3 oraz art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. 'a' Ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późn. zm...

II SA/Rz 438/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2007-11-07

i uzyskiwania informacji dotyczących wykonywania zadań publicznych przez organy gminy'; - § 141 ust. 2 Statutu o treści: 'Udostępnianie dokumentów odbywa się w budynku...
ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198, ze zm./., W argumentach swojego żądania wskazał, że w § 141 ust. 1...

II SAB/Gd 100/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-03-26

1. Z chwilą wejścia w życie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/ podmioty, do których przed wejściem tej ustawy...
w życie zwrócono się o udostępnienie informacji publicznej i które sprawy tej nie załatwiły ostatecznym rozstrzygnięciem, mają obowiązek udostępnienia w terminie 14 dni...

II SAB/Bd 26/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-05-04

o udzielenie przez Starostę B. informacji publicznej poprzez wydanie jej imiennego wykazu nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych w K. wraz z datą...
stanowiących, zdaniem skarżącej, informację publiczną., Wskazać należy, że bezczynność organu następuje wówczas, gdy organ zobowiązany do podjęcia określonych czynności...

II SA/Kr 2267/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-11-12

1. Organy Państwowej Inspekcji Pracy mają charakter organów władzy publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej o wytworzonej przez te organy i znajdującej się w ich posiadaniu dokumentacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100