Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 615 Sprawy zagospodarowania przestrzennego X

II SAB/Bk 149/21 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2021-12-16

w sprawie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej 1. zobowiązuje Prezydenta Miasta B. do załatwienia, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001roku o dostępie do informacji publicznej...
i 107 k.p.a., art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, art. 7 ust. 15 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r...

II SA/Kr 942/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-02-18

skarżącej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, póz. 1198 z późn. zm.). Zgodnie z art. 1 tejże ustawy...
, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej wymienia jedynie przykładowy katalog obejmujący...

IV SAB/Po 71/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-02-18

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. zobowiązuje Burmistrza Miasta i Gminy G. do wydania w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się wyroku orzeczenia...
dotyczącego udostępnienia informacji publicznej 2. zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy G. na rzecz O.T. kwotę [...] ([...]) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania...

II SAB/Lu 48/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-09-13

dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,, - art. 11b ustawy z dnia [...] r...
i ryzyko Gminy [...], do niezwłocznego umieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy [...] pełnej informacji o planach zagospodarowania, zgodnie...

II SA/Rz 914/05 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-05-18

wskazanych we wniosku dokumentów w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dodatkowo skarżący podkreślił, że przepisy tej ustawy wyraźnie wskazał po raz drugi...
w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112, poz. 1198 ze zm./. Tak sformułowane żądanie wyznaczało faktyczne i prawne...

II SA/Rz 1246/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-03-02

wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej poprzez wskazanie, z jakimi podmiotami na przestrzeni ostatnich 3 lat Nadleśnictwo zawarło umowy w związku ze sprzedażą...
. z art. 16 w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1429 ze zm.), zwanej dalej 'u.d.i.p....

II SA/Łd 263/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-19

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2014r., poz. 782 ze zm.), poprzez jego niezastosowanie, a także przepisu art. 110 ustawy...
. 8 ust 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej, upoważnione podmioty mają obowiązek udostępniać w Biuletynie Informacji Publicznej informacje publiczne...

IV SA/Wa 1301/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

., Organ wskazał, że realizując wniosek w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej organ nie tworzy dokumentów, tylko przesyła dokumenty bądź informacje...
takie zawierające wskazanie organu dysponującego informacją stanowi w istocie pewną informację (M. Jaśkowska Dostęp do informacji publicznej w świetle orzecznictwa NSA, Toruń 2002 s...

IV SA/Wa 1299/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

. Skarżąca kwestionuje natomiast treść przekazanych jej informacji., Organ wskazał, że realizując wniosek w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej organ...
do informacji publicznej w, świetle orzecznictwa NSA, Toruń 2002 s. 65-66). Nie można takiego działania organu utożsamiać z zaniechaniem wykonania wyroku sądu...

IV SA/Wa 1300/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

. Skarżąca kwestionuje natomiast treść przekazanych jej informacji., Organ wskazał, że realizując wniosek w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej organ...
do informacji publicznej w świetle orzecznictwa NSA, Toruń 2002 s. 65-66). Nie można takiego działania organu utożsamiać z zaniechaniem wykonania wyroku sądu uzasadniającym...
1   Następne >   +2   +5   +10   100