Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

II SA/Rz 877/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-18

Informacji Publicznej polegającą na wyborze R. K. na stanowisko urzędnicze starszego administratora Krytej Pływalni w [...]., Z akt sprawy wynika, że skarżący ubiegał...
kandydatów, tj. T. P. i R. K. Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszono wyniki postępowania konkursowego, w którym R. K...

I OSK 2393/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-07

jako bezczynność w udzieleniu informacji publicznej. Postanowieniem z dnia 1 października 2014 r., sygn. akt I OSK 2320/14 NSA oddalił skargę kasacyjną skarżącego...
z niewykonaniem czynności dotyczących żądań skarżącego (udzielenia informacji publicznej) pozostawać w bezczynności. Ponadto, udzielenie odpowiedzi na pytania skarżącego wymagałoby...

IV SA/Po 477/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-05

na dzień (...) r., podczas gdy zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (dalej BIP) Urzędu Gminy K. Gminny Ośrodek Pomocy...
września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, ze zm.) Biuletyn Informacji Publicznej tworzy się w celu powszechnego udostępniania...

II SA/Ke 744/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-12-22

do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112, poz. 1198) oraz art. 51 ust. 3 i art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej., W odpowiedzi na skargę Wojewoda...
, art. 6 ust. 3 lit. f ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001, nr 112, poz. 1198) oraz art. 51 ust. 3 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP...

II SAB/Ol 34/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-06-17

publicznej, gdyż informacja polegająca na wskazaniu podmiotu, przeciwko któremu skarżący mógłby wystąpić z roszczeniem wywodzonym z odmowy zakwalifikowania do projektu pn...
o dostępie do informacji publicznej lecz ostatecznie uznano, iż rygory tej ustawy nie znajdują zastosowania w rzeczonej sprawie., Na rozprawie Sąd postanowił o wyłączeniu...

IV SA/Wr 123/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-26

się korzystnie dla skarżącego. Ponadto WSA w W. będzie rozpatrywał skargę strony w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej przez Wojewodę D. W załączeniu skarżący...
przedłożył skargę do WSA w W. na decyzję MRPiPS z dnia [...] czerwca 2020 r. w przedmiocie informacji publicznej., W piśmie z dnia [...] sierpnia 2020 r. skarżący podtrzymał...

II SA/Wa 2068/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-17

dotyczące między innymi przekazania mu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej danych wskazujących na stopień wykorzystania przez Starostwo Powiatowe...
kosztów pokrywających ok. 50% kosztów faktycznych. Nie udzielono mu także w ustawowym terminie informacji publicznej o jaką prosił załączonym pismem z [...] listopada 2015 r...

IV SA/Wr 412/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-03-03

urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy...
na tablicy ogłoszeń i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, zawierając jednocześnie m.in. imię i nazwisko wybranego kandydata wraz z miejscem jego zamieszkania...

II SA/Wa 705/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-29

[...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: przyznać J. S. prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych. J. S...
, gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny., Na podstawie informacji przedstawionych...

III SAB/Gl 365/23 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2023-12-15

, że cofa wniesioną skargę, gdyż organ udostępnił mu informację publiczną, o którą wnioskował., W ocenie Sądu cofnięcie skargi jest dopuszczalne, gdyż nie zachodzą...
1   Następne >   +2   +5   +10   100