Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 618 Wywłaszczanie i zwrot nieruchomości X

II SA/Kr 212/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-03-24

w Krakowie. W uzasadnieniu ww. wyroku NSA wskazano, że utrwalone jest w orzecznictwie i w piśmiennictwie stanowisko co do szerokiego zakresu pojęcia informacji publicznej...
. Za informację publiczną należy zatem uznawać każdą wiadomość wytworzoną przez szeroko rozumiane władze publiczne, a także inne podmioty, które tę władzę realizują...

II SA/Kr 2670/03 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-02-11

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia [...] 2003 r. Nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję ; II...
. z [...] maja 2003 r., wydaną na podstawie art. 16 w zw. z art. 5 ust. l ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) w zw. z art. 73 i 104 kpa...

II SA/Kr 1103/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-07-31

do usunięcia naruszenia prawa, jak tego wymaga ustawa. Pismo z dnia 23 czerwca 2014 r (k - 4 ) jest jednoznaczne w swojej treści i dotyczy udzielenia informacji publicznej...
stosownie do ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) . Skarżący zapytuje w nim Radę czy na podjęcie uchwały...

II SA/Ol 549/18 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2018-10-09

publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej...
lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa...

II SA/Lu 247/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-04-10

postępowania do władzy publicznej (art. 8 k.p.a.) oraz informowania (art. 9 k.p.a.). Jawność zewnętrzna jest realizowana w szczególności poprzez prawo dostępu do informacji...
publicznej wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm., por. H. Knysiak-Sudyka, w: T. Woś (red...

II SA/Bk 731/22 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2022-12-06

k.p.a.). Jawność zewnętrzna jest realizowana w szczególności poprzez prawo dostępu do informacji publicznej wynikające z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902 t.j.; por. H. Knysiak-Sudyka, w: T. Woś (red.), Postępowanie administracyjne, Warszawa 2017, s. 268)., Udostępnianie...

II SAB/Lu 32/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-05-22

nie będących stronami postępowania dostęp do akt postępowania administracyjnego jest możliwy na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. W ocenie organu...
przedmiotowego wniosku nie można zakwalifikować ani jako wniosku strony o udostępnienie akt sprawy, ani wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Był to wniosek dotyczący...

I SA/Wa 10/04 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-03-16

., w których domagał się on udostępnienia informacji publicznej., Wnioskiem z dnia 15 stycznia 2004 r. A. K. wystąpił o wznowienie postępowania sądowego uzasadniając...

II SA/Bd 429/19 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-07-18

Sprawa ze skargi K. R. i R. R. na decyzję Wojewody z dnia [...] czerwca 2018 r., nr [...] w przedmiocie udostępnienia nieruchomości postanawia odrzucić skargę.

II SA/Po 1009/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-21

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Ł.U. (dokument tej samej treści został upubliczniony w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy U. wraz z powołaną...
jest pod zabudowę jednorodzinną i ma dostęp do drogi publicznej., W dalszej kolejności Starosta Pilski podał, że w zaświadczeniu z dnia 26 kwietnia 2010 r. Burmistrz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100