Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Bd 768/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-10-20

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w B. z dnia [...] października 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia informacji publicznej...
. zwrócił się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ch. (dalej PPIS) z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w formie protokołów kontroli sanitarnej...

II SAB/Lu 58/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-04-29

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. oddala skargę; II. przyznaje [...] A. J. od Skarbu Państwa...
także: organ) przewlekłe prowadzenie postępowania dotyczącego udostępnienia informacji publicznej żądanej we wniosku z [...] stycznia 2019 r. Jako podstawę prawną skargi wskazał...

II SAB/Bd 26/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-01-17

Wojewody [...] w przedmiocie informacji publicznej postanawia odrzucić skargę. II SAB/Bd 26/07, Uzasadnienie, Pismem z dnia [...] listopada 2006 r. J. K. zwrócił...
r. w dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). W myśl art. 1 ust. 1 tej ustawy każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację...

II SAB/Łd 206/22 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2022-12-21

ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w zakresie, w jakim przepis ten stanowi podstawę prawa do uzyskiwania informacji publicznej...
na wniosek;, 2. art. 10 ust.1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie informacji publicznej w zakresie, w jakim z przepisów tych wynika...

II SA/Lu 737/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-12-29

pismem tego organu z dnia 28 stycznia 2011 r., Nr [...], do czasu rozstrzygnięcia jego wniosku o udzielenie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września...
2011 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), którą miały być objęte 'wewnętrzne wytyczne, procedury, wewnętrzne zarządzenia, decyzje...

IV SO/Wr 17/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-08-14

o Niepełnosprawności w W. skargi na bezczynność w udzieleniu informacji publicznej i w związku z tym żądanie ukarania grzywną., Podstawę prawną żądania stanowią art. 54 i art. 55 ustawy...
dni od dnia jej wniesienia. Wniosek skarżącego dotyczył udzielenia informacji publicznej, a skarga na bezczynność wiązała się z opisanym wnioskiem., W tej sytuacji...

II SA/Łd 2092/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-18

ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, a nie w trybie przepisów o postępowaniu administracyjnym. Naczelny Sąd...
/postępowania takie nie toczą się też z urzędu/ należy rozpatrywać w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198...

II SA/Bk 39/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-05-21

publicznej. Na marginesie, nawet przy takowym przyjęciu, skarga musiałaby dotyczyć udzielenia informacji publicznej, natomiast skarżący domagał się od OIK informacji...
skarżącego o przebiegu i postępach w terapii córek. Zaznaczył też, że jest to jednocześnie skarga na bezczynność w przedmiocie nieudzielenia przedmiotowej informacji...

I SAB/Wa 1455/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-20

też wnioski o udzielenie informacji publicznej, w tym w sprawach, które nie są informacją publiczną., Stwierdzić należy, że skarżący nie przyjmuje do wiadomości ocen...
z powoływaniem się na nie (tak W. Jakimowicz, Nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej, w: Antywartości w prawie administracyjnym, maszynopis powielony, Kraków 2015, pkt V...

I SAB/Wa 879/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-04-20

informacji publicznej, w tym w sprawach, które nie są informacją publiczną., Stwierdzić należy, że skarżący nie przyjmuje do wiadomości ocen jego żądań wyrażonych przez sądy...
się na nie (tak W. Jakimowicz, Nadużycie prawa dostępu do informacji publicznej, w: Antywartości w prawie administracyjnym, maszynopis powielony, Kraków 2015, pkt V). Do nadużycia prawa dochodzi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100