Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 655 Subwencje unijne, fundusze strukturalne i regulacja rynków branżowych X

I GSK 956/21 - Wyrok NSA z 2021-12-02

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Gminy (...) (dalej BIP) w dniu (...) r., powinien wysłać jeszcze zapytanie ofertowe do co najmniej trzech potencjalnych wykonawców, czego...
teleinformatyczny tj. Biuletyn Informacji Publicznej, o którym mowa w art. 8 ustawy o dostępie do informacji publicznej spełnia wymogi nakreślone w rozdziale 6.5.3 pkt. 7 lit...

I SA/Sz 509/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-04

. Producent uznał też, że stanowisko wyrażone w zaskarżonym postanowieniu jest sprzeczne z treścią ustawy o dostępie do informacji publicznej, która ma zastosowanie...
do informacji publicznej, która ma zastosowanie szczególnie do postępowań zakończonych, organ stwierdził, że w wyroku NSA z 28 października 2009 r. (sygn. akt. I OSK 545/09...

I SA/Gd 1278/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-30

wykładnię prowadzącą do uznania, że istnieje sfera działalności organu władzy publicznej, która nie podlega prawu do informacji publicznej;, 7. art. 61 ust. 2 Konstytucji...
RP w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2019 poz. 1429) poprzez błędną wykładnię prowadzącą...

V SA/Wa 2122/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-15

3d i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, oraz § 43 ust. 2 pkt 1 a Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 9...
stycznia 2004 roku w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych., Uzasadniając zarzut dotyczący naruszenia przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej...

I SA/Gd 1279/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-10-29

do informacji publicznej;, 7) art. 61 ust. 2 Konstytucji RP w zw. z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2019...
środków publicznych, nie stanowi informacji publicznej - tj. informacji o sprawach publicznych;, 8) art. 61 ust. 2 Konstytucji RP poprzez błędną wykładnię prowadzącą...

V SA/Wa 209/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-05-24

przepisu art. 2 w zw. z art. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r., nr 112, poz. 1198 z późniejszymi zm.) poprzez utrzymanie...
w mocy postanowienia odmawiającego wydania zaświadczenia, w treści swej zawierającego informacje publiczne., Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa...

III SAB/Gl 14/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-04

żądanie udzielania określonych informacji zostało złożone w trybie udostępniania informacji publicznej w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
osobowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926)., W przypadku udzielenia informacji na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej odpowiedź organu...

III SA/Po 981/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-11-09

, o której mowa w art. 48 ust. 6 ustawy o spójności, nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
zarządzającą danym programem operacyjnym w związku z oceną dokumentów i informacji przedstawianych przez wnioskodawców po zakończeniu konkursu stanowi informację publiczną...

II SA/Bd 163/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-04-14

, iż nie było konieczności zamieszczenia obwieszczenia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w Biuletynie Informacji Publicznej, ponieważ nie zaistniała...
prowadzone są formie elektronicznej. W wykazie tym organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej...

II GSK 1305/12 - Wyrok NSA z 2012-10-30

), nie otrzymały dofinansowania., Skarżąca wyjaśniła ponadto, że zwracała się do Marszałka Województwa [...] o udostępnienie informacji publicznej w zakresie przekazania...
, który jest konkursem publicznym, powinny być ogólnodostępne, a brak ujawnienia ww. informacji uniemożliwia Spółce merytoryczne ustosunkowanie się w pełni do przeprowadzonej oceny...
1   Następne >   +2   +5   +10   100