Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 652 Sprawy ubezpieczeń zdrowotnych X

II GSK 394/19 - Wyrok NSA z 2019-07-04

września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (t.j.: Dz.U. z 2018r. poz. 1330), zwanej u.d.i.p., jak również art. 135 ustawy o świadczeniach zdrowotnych. Regulacje...
zanonimizowanych informacji powinna być dokonana w formie postanowienia na podstawie art. 74 § 2 k.p.a., bowiem tryb i formę odmowy udostępnienia informacji publicznej reguluje...

II GSK 381/06 - Wyrok NSA z 2007-04-24

. 2 ustawy z dnia 6 września 200lr. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) ograniczenie prawa do informacji ze względu na prywatność osoby...
fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem funkcji, w tym o warunkach powierzenia...

III SAB/Kr 135/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-12-07

wyrażonej w art. 135 ust. 1 ustawy., Skarżąca zarzuciła, że w takiej sytuacji doszłoby do wypaczenia sensu i celu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej...
. zanonimizowanych informacji powinna być dokonana w formie postanowienia na podstawie art. 74 § 2 k.p.a., bowiem tryb i formę odmowy udostępnienia informacji publicznej reguluje...

III SA/Łd 190/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-06-12

na:, a) naruszeniu art. 5 ust. 2 zd. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu...
. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w związku z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych poprzez przyjęcie, że informacje...

VI SA/Wa 662/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-29

, iż pomimo zapisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nie udostępniono mu do wglądu całej dokumentacji konkursowej z części jawnej i niejawnej...
Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej [...] jako wniosku o udostępnienie informacji publicznej., W dniu [...] marca 2010 r. Szpital Powiatowy w [...] uzupełnił odwołanie wskazując...

VI SA/Wa 534/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-05-13

się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą...
, że art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) stwierdza, iż '(...) prawo do informacji...

VI SA/Wa 1789/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-07

przepisu art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej poprzez odmowę udostępnienia informacji stanowiących informację publiczną., W odpowiedzi na skargę Prezes NFZ...
stanowią informację publiczną, albowiem konkurs ofert na zawieranie umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej jest procedurą związaną z rozdysponowaniem środków publicznych...

VI SA/Wa 300/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-06-06

z art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) stwierdza, że '(...) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie...

VI SA/Wa 2389/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-20

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej przez odmowę dostępu do informacji publicznej w zakresie przedstawionych przez oferenta N. dokumentów, a w konsekwencji...
w rodzaju ratownictwo medyczne;, - przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej poprzez odmowę dostępu do informacji publicznej w zakresie...

II SA/Po 1084/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-01-22

. o dostępie do informacji publicznej poprzez umożliwienie oferentom zastrzeżenia dowolnej części oferty, w tym danych niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa i odmowę...
ujawnienia tych informacji, chociaż stanowią informację publiczną;, 7. art. 7, 77 i 107 § 3 k.p.a. w zw. z art. 80 K.p.a. poprzez niewyjaśnienie wszystkich okoliczności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100