Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

IV SA/Po 971/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-10-18

oraz został ustalony na podstawie Biuletynu Informacji Publicznej dostępnego na stronie http://www.bip.gov.pl/subjects/4223,G%C5%82%C3%B3wny+lnspektorat+Transportu...
organu na podstawie Biuletynu Informacji Publicznej, z którego wynikało, iż siedziba GITD nadal znajduje się przy ulicy Młynarskiej 42 i na ten adres skierowano stosowną...

III SAB/Gl 276/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-11-18

udzielenia informacji publicznej 1) stwierdza bezczynność organu oraz że nie miała ona miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2) umarza postępowanie w przedmiocie załatwienia...
dopuścił się bezczynności w sprawie udostępnienia informacji publicznej, również w przypadku, gdy będą postawy do umorzenia postępowania w zakresie dotyczącym zobowiązania...

II GSK 2087/22 - Wyrok NSA z 2023-10-19

ewidencji pojazdów) w stosunku do przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902 ze zm., dalej: u.d.i.p.), w tym art. 1...
ust. 2 cytowanej ustawy. WSA stwierdził, że w przypadku tego rodzaju danych stanowiących informację publiczną (dotyczących gospodarki mieniem komunalnym), konieczność...

III SA/Gd 178/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-04-15

. skarżący zwrócili się do Urzędu Gminy w U. o udzielenie informacji publicznej poprzez przesłanie dokumentów związanych z wprowadzeniem opisanej zmiany organizacji ruchu...
. podkreślił, że skarga nie dotyczyła postępowania w sprawie zmiany organizacji ruchu, ale postępowania w sprawie udzielenia informacji publicznej, ponieważ Burmistrz Miasta...

VII SA/Wa 1401/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-08

Kolejowego jako tajemnica przedsiębiorstwa stanowi w rzeczywistości informację publiczną. Z uwagi na to, że nie wszystkie dane zawarte w załącznikach mogą być uznane za poufne...
informację publiczną, która powinna zostać udostępniona w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, organ przytoczył art. 5 ust. 1 i ust. 2 tej ustawy. Stwierdził...

VI SA/Wa 1740/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-16

informację publiczną. Wobec tego, że nie wszystkie dane zawarte w ww. załącznikach mogą być uznane za poufne z uwagi na tajemnicę przedsiębiorstwa, P. składając te dokumenty...
. jako tajemnica przedsiębiorstwa, stanowi informację publiczną, która powinna zostać udostępniona w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, organ przytoczył art. 5...

II SAB/Wr 100/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-02-10

do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej 'A' w L. wniósł o jej oddalenie., W uzasadnieniu odpowiedzi na skargę podniesiono...
do dokumentów finansowych, o których mowa w skardze. Nie nastąpiło zatem naruszenie art. 4 ust. 1 pkt 5, ani art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...

VII SA/Wa 396/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-10

, które nakazują [...] S.A. oraz [...] S.A. udostępnienie skarżącemu informacji publicznej we wskazanym zakresie., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie., Pismem...
), a przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa...

II GZ 351/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-26

w zakresie publicznego transportu zbiorowego opublikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w [..] oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej postanawia...
[...] czerwca 2016 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w K. oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W skardze tej złożyli wniosek o wstrzymanie...

VI SA/Wa 1046/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-09-11

2018 r. wniosła skargę w niniejszej sprawie, która została skierowana na adres Głównego Inspektora Transportu Drogowego uzyskany ze strony Biuletynu Informacji Publicznej...
terminu nastąpiło bez jej winy, gdyż Biuletyn Informacji Publicznej redagowany przez Ministerstwo Cyfryzacji został utworzony w celu powszechnego udostępniania informacji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100