Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 999 X

II SA 676-678/95 - Wyrok NSA z 1996-04-04

Związanie organu koncesyjnego jego publiczną ofertą rozdysponowania określonych częstotliwości pomiędzy określonych wnioskodawców /art. 34 ustawy z dnia 29 grudnia 1992...
. Również rozstrzygnięcia pozytywne są uzasadnione zbyt ogólnikowo. Skarżący zarzucił też, że informacje podane przez wnioskodawców, którzy otrzymali koncesje, budzą wątpliwości pod względem...

OPK 37/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-02-23

do publicznej wiadomości ten fakt, a następnie informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian do planu. W toku prac nad zmianą planu sporządzono nowy jednolity...
planu miejscowego nie została ogłoszona, to jednak informacje o tym planie były co najmniej trzykrotnie zamieszczone w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Główny Architekt...

SA/Ka 486/94 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1995-05-10

, środy, czwartki i niedziele - do godz. 24.00, a w piątki i soboty do godz. 4.00 rano 'pod warunkiem utrzymania spokoju i porządku publicznego na zewnątrz placówki...
podał, że decyzja z dnia 17 marca 1993 r. była wydana pod warunkiem utrzymania spokoju i porządku publicznego, do którego to warunku nie zastosowano się, co wynika...

II SA/Łd 429/97 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 1997-03-19

Odmowa uwzględnienia wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie 'ważnej dla gminy', w sytuacji gdy 'wariantowe pytania' zawierały informacje niepełne, wprowadzające...
zasadność kwestionowania pytań/. Z art. 10 ust. 2 ustawy o referendum gminnym wynika, że podpisy zbiera się na kartach z umieszczoną na nich informacją o przedmiocie...

OPS 7/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-16

wieczystego oraz rękojmi wiary publicznej ksiąg wieczystych mogą lub powinny być badane przez organ przed wydaniem decyzji w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...
w odniesieniu do każdej z tych nieruchomości w powyższym zakresie. Ponadto w uzasadnieniu postanowienia brak jest informacji, czy umowy o oddaniu omawianych nieruchomości...

SA/Bk 1002/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-11-28

./, w szczególności postanowienia dotyczące ochrony interesów osób trzecich, mogą zawierać jedynie informacje dla inwestora o działaniach niezbędnych dla ochrony...
interesów osób trzecich obejmuje w szczególności zapewnienie dostępu do drogi publicznej., Zamieszczenie w pkt 4 decyzji, w części mającej służyć ochronie interesów osób...

II SA 910-917/96 - Wyrok NSA z 1996-11-28

publicznej, co jest warunkiem przewidzianym w art. 101 ustawy o samorządzie terytorialnym., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Po wejściu w życie ustawy...
publicznej. Do obu rodzajów skarg odnosi się art. 33 ust. 2 cytowanej ustawy, stanowiący, że uprawniony do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny...

II SA/Łd 923/96 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 1996-07-11

i okresu powojennego /Dz.U. nr 17 poz. 75 ze zm./, następuje w ramach funkcji administracji publicznej zleconych właściwym stowarzyszeniom; rekomendacja jest przejawem...
odwołaniem się do faktów uzasadniających przyznanie uprawnień, wynikających z różnego typu ewidencji, rejestrów, zbiorów, informacji, i ich potwierdzeniem, z faktu...

SA/Po 2619/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1996-10-10

stanowiła całkowitą likwidację odprawy czasowej nr 110201/000007 z dnia 5 grudnia 1994 r. W polu B dokumentu SAD znajduje się ponadto informacja, iż należne cło pobrano...
sąd, zależy od konkretnych okoliczności sprawy. W sprawach danin publicznych jednak /należą do tego zakresu również kwestie wymiaru cła/ sąd administracyjny...

OPK 3-8/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-04-15

/por. informację o działalności NSA-OZ w Rzeszowie w 1995 r., str. 23 - maszynopis powielony/., W świetle przedstawionych argumentów Kolegium uznało za uzasadniony wniosek...
publiczne gminy w zakresie wynikającym z ustawy o pomocy społecznej i w swej działalności podlega organowi wykonującemu funkcje stanowiące i kontrolne, którym jest rada...