Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 612 Sprawy geodezji i kartografii X

II SAB/Bk 65/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-02-02

. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej 1. Zobowiązuje Starostę H. do załatwienia w terminie 14 dni od zwrotu akt wniosku skarżącej W.S. z dnia [...] sierpnia 2005r...
. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej, 2. Oddala skargę w zakresie wniosków z dnia [...] maja 2005 roku i z dnia [...] czerwca 2005 roku. 3. Zasądza od Starosty H...

II SAB/Lu 57/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-06-21

[...] oddalił skargę J. Ł. na bezczynność Starosty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia powołał się na przepisy ustawy z dnia 6...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) i wskazał, że rozpoznanie wniosku o udzielenie informacji publicznej, zgodnie z rozwiązaniami...

VIII SA/Wa 582/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-03

[...]marca 2015 r., wnosząc o jej weryfikację., W uzasadnieniu odwołania podniósł między innymi, iż istotą jego wniosku jest udzielenie informacji publicznej z publicznego...
do informacji publicznej., [...] Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego decyzją z dnia [...] maja 2015 r., wskazaną na wstępie i zaskarżoną...

I OSK 142/16 - Wyrok NSA z 2016-12-20

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu...
udostępnienia informacji publicznej., Wyrok zapadł na tle następujących okoliczności sprawy:, W piśmie z dnia 16 czerwca 2015 r. J. Ł. wniósł skargę na bezczynność Starosty...

II SA/Rz 1184/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-05-21

podał, że zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej odmowa udzielenia informacji powinna przybrać formę decyzji. J. K. posiada...
informacji na temat nieruchomości należących do dłużnika, a pogląd prawny, że ZUS może skutecznie zwracać się do organów administracji publicznej o udzielenie informacji...

II SA/Wr 918/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-02-09

się o udzielenie niezbędnych mu informacji do organów administracji publicznej oraz jednostek im podległych lub podporządkowanych. Nie jest przy tym istotne, że skarżący...
i kartograficznego, albowiem dokumenty te należy uznać za informacje publiczne wydawane na podstawie tej ustawy. Zaskarżona odmowa udzielenia informacji zapadła w formie...

I OSK 771/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-12

w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a oraz w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) poprzez...
o dostępie do informacji publicznej. Skarżąca zwróciła się do organu administracyjnego o wydanie załącznika do decyzji Burmistrza Miasta Zakopane z dnia [...] listopada...

I OSK 2076/12 - Wyrok NSA z 2014-02-07

przez stronę we wniosku art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przyznającym właśnie organom administracji publicznej prawo do uzyskania informacji...
stanowi o obowiązku udzielenia informacji na żądanie organów administracji publicznej bezwarunkowo, natomiast warunek realizacji zadania publicznego związanego z gruntami...

I OSK 2610/17 - Wyrok NSA z 2018-03-16

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. W ocenie Sądu bezczynność organu w sytuacji określonej przepisami ustawy 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, dalej również 'u.d.i.p.'), polega na tym, że organ zobowiązany do podjęcia czynności materialno-technicznej w przedmiocie informacji...

II SA/Wr 713/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-12-06

informacji i wyjaśnień, jak również zwracać się o udzielenie informacji do organów administracji publicznej oraz jednostek organizacyjnych im podległych...
być rozpatrywane według zasad określonych w przepisach udostępnienie informacji publicznej. Zdaniem DWINGiK, pogląd ten należy uznać za odosobniony w orzecznictwie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100