Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 638 Sprawy egzekucji administracyjnej; egzekucja obowiązków o charakterze niepieniężnym X

II SA/Po 127/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-08

do rozpatrzenia wniosku G. L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - wydania dokumentów kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr (...) w P. w maju 1998 r...
w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej tj. o wydanie dokumentów, które były przedmiotem kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr (...) w P. w maju 1998 r...

II SA/Ol 61/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2011-02-10

informacji publicznej stanowiącej koszt przekształcenia w formę wskazaną we wniosku postanawia - odrzucić skargę. WSA/post.1 - sentencja postanowienia W dniu...
Zarządu Dróg Powiatowych w sprawie egzekucji opłaty stanowiącej koszt przekształcenia informacji publicznej w formę wskazaną we wniosku o udostępnienie informacji publicznej...

II OZ 1282/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-10

Informacji Publicznej. Skarżący do wniosku o przywrócenie terminu przedłożył wydruki z Biuletynu Informacji Publicznej wraz ze wskazaniem błędnego adresu, co świadczy...
o dochowaniu staranności poprzez weryfikacje ustawowych źródeł informacji publicznej., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Zażalenie nie posiada...

II SA/Po 127/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-16

2010 r o wszczęciu postępowania w sprawie dotyczącej nieudostępnienia informacji publicznej, ksero odpisu wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 04 marca 2009 r...

II SA/Wa 204/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-05-20

Sprawa ze skargi W. S. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] listopada 2020 r. nr [...] w przedmiocie uznania zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym za nieuzasadnione postanawia: odrzucić skargę

II SA/Po 127/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-10-21

Wniosek adwokata S. N. o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego z urzędu w sprawie ze skargi G. L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zwrotu tytułu wykonawczego postanawia uzupełnić wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 08 października 2010 r., sygn. akt II SA/Po 127/10 i przyznać adwokatowi S. N. od Skarbu Państwa (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej ud...

II SA/Po 127/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-11-25

Wniosek adwokata H. M. o przyznanie kosztów zastępstwa procesowego z urzędu w sprawie ze skargi G. L. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zwrotu tytułu wykonawczego postanawia przyznać od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, na rzecz adwokata H. M. kwotę (...) zł (...) tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej stronie z urzędu, tj. kwotę (...) zł powiększoną o kwotę (...) zł stawki podatku VAT /...

II SA/Op 422/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2010-10-26

egzekucyjnego w administracji, w tym postanowienia z dnia [...] o nałożeniu grzywny w celu przymuszenia. Jednym z wymienionych przez strony aktów miała być 'informacja...
. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) -zwanej daje P.p.s.a., sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności organów administracji publicznej, która obejmuje orzekanie...

II SA/Gl 480/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-07-11

do wniesienia skargi. Uzasadniając wniosek wskazano, że kierując się błędnymi informacjami znajdującymi się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej skarżący wniósł skargę...
się'. W ocenie pełnomocnika skarżącego strona nie dopuściła się zaniechania ze swej winy, ponieważ wniosła skargę w ustawowym terminie, jednakże błędne informacje na stronach BIP...

II OZ 423/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-28

pieczęcią, na której uwidoczniony jest adres danego podmiotu. Ponadto, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru...
Budowlanego w Gdańsku została podana informacja, że z dniem 1 sierpnia 2016 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby tego organu. Zatem skarżący, nadając w dniu 23 sierpnia 2016...
1   Następne >   +2   +5   +10   100