Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

IV SAB/Wr 143/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-12-08

lub skarżący) zwrócił się do Prezydenta W. o udzielenie informacji publicznej w zakresie 1) przybliżonego terminu przydziału lokalu socjalnego wnioskodawcy, który złożył...
od 2007 r. do października 2015 r., Odnosząc się do złożonego wniosku o udzielenie informacji publicznej organ w piśmie z dnia 11 grudnia 2015 r. poinformował wnioskodawcę...

II SAB/Ol 98/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-01-09

Burmistrza w udzieleniu informacji publicznej - wydaniu dokumentów dotyczących najmu lokalu I. zobowiązuje Burmistrza do rozpoznania wniosku skarżącego zawartego w pkt 2...
, a doprecyzowane pismem z dnia 29 maja 2013r., to żądanie o wydanie odpisów protokołów w trybie dostępu do informacji publicznej. Podał, że dołączony przez skarżącego...

IV SA/Po 397/21 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2021-11-30

. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Śremu w przedmiocie wniosku o informację publiczną, przekazanie skargi i przekazanie ponaglenia (sprawa o sygn. IV SAB...
/Po 156/20 - postanowienie o odrzuceniu skargi),, 23. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza Śremu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej (sprawa...

III SA/Gl 798/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-31

się, że kontrola społeczna może być realizowana przez obywateli w ramach dostępu do informacji publicznej, która jest także formą kontroli społecznej organów władzy...
, że jest ona fikcją, niemożliwą faktycznie do realizacji. Twierdzenie, iż realizowanie kontroli przez obywateli może odbywać się w ramach dostępu do informacji publicznej...

III SA/Łd 18/13 - Wyrok WSA w Łodzi z 2013-05-08

informacji publicznej, a nie wszczęcia postępowania administracyjnego., Organ wskazał, iż stosownie do art. 1 k.p.a., ma on zastosowanie w sprawach indywidualnych...
działu VIII k.p.a. i zadawała pytania w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej. Pełnomocnik zarzucił, ze organy nie ustaliły...

II SAB/Wa 308/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-26

. o udostępnienie informacji publicznej. Organ ten ma siedzibę w [...], tj. na terenie województwa [...] objętego właściwością miejscową Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
publicznej, którego działalność została zaskarżona., Przedmiotem skargi J. F. jest bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] września 2012 r...

IV SAB/Wr 171/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-01-09

na mieszkanie jest podawana do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa (ust. 1). Wydział właściwy do spraw...
są podawane do publicznej wiadomości przez okres jednego miesiąca, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta, oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej...

II SA/Wa 1503/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-07

Lokalowych dla Dzielnicy [...]., § 3. 1. Uchwała podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej [...]., 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia., W uzasadnieniu...
Informacji Publicznej [...]., 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia., W uzasadnieniu - wskazując na argumentację zawartą w zaskarżonej uchwale - podano brzmienie § 22...

III SA/Łd 588/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-07-19

Informacji Publicznej) - wraz z informacją o trybie składania uwag i zastrzeżeń. Po rozpatrzeniu uwag i zastrzeżeń zaopiniowanych uprzednio przez Komisję - do dnia 30 czerwca...
oraz publikację na stronie internetowej Gminy A. (Biuletyn Informacji Publicznej). Osoby, których wnioski zostały zaopiniowane przez Komisję i zatwierdzone...

II SA/Wa 1241/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-20

o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej z urzędu w sprawie ze skargi R.S. na bezczynność Prezesa Sądu Rejonowego w G. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   100