Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 659 Przewlekłość postępowania administracyjnego X

II SAB/Ke 50/19 - Wyrok WSA w Kielcach z 2019-12-11

i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wójta Gminy Masłów w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Wójta Gminy Masłów do rozpoznania punktu 1...
Masłów, działając na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429), powiadomił wnioskodawcę, że wyznacza dzień 10...

IV SAB/Gl 15/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-05-08

. w przedmiocie przewlekłości prowadzenia postępowania w sprawie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej 1. stwierdza przewlekłość postępowania...
) w załatwieniu jego wniosku o udostępnienie dokumentów/informacji stanowiących informację publiczną. Stawiając zarzut przewlekłości organu administracji, na podstawie art. 149...

IV SAB/Wr 197/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-04-27

postępowania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr [...] im. [...] w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę w całości. Wnioskiem z dnia 18 sierpnia...
oraz art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2058)., Jednocześnie zwróciła się w treści...

II SAB/Wa 535/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-22

') w przedmiocie rozpatrzenia jego wniosku z dnia [...] marca 2018 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie akt niniejszej sprawy Sąd ustalił następujący stan...
faktyczny., W piśmie z dnia [...] marca 2018 r. skarżący A.S. - powołując się na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity Dz...

II SAB/Kr 31/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-22

informacji publicznej na wniosek z dnia 28 czerwca 2016 r. I. stwierdza, że Burmistrz Gminy K. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania; II. stwierdza...
informacji publicznej. Żądana informacja obejmować miała dane dotyczące wykształcenia pracowników Urzędu Gminy K., z podaniem stanowiska służbowego danego pracownika wraz...

III OSK 2774/21 - Wyrok NSA z 2022-11-18

przez Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 30 czerwca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. uchyla...
postępowania przez Szefa Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rozpoznania wniosku z 30 czerwca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie art...

II SAB/Bk 84/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-10-18

o dostępie do informacji publicznej, w sytuacji gdy udostępnienie żądanej informacji publicznej podlega szczególnemu trybowi, wyłączającemu stosowanie zasad dostępu wskazanych...
w ustawie o dostępie do informacji publicznej. , Niedochowanie 14 - dniowego terminu (przewidzianego do udzielenia informacji publicznej ustawą z dnia 6 września 2001 r...

II SAB/Wa 685/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-21

[...] w W. w sprawie rozpoznania wniosku z dnia [...] czerwca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Z. G. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
. o udostępnienie informacji publicznej., Skarga została sporządzona w dniu 14 lipca 2016 r. i złożona w Krajowej Radzie PZD w dniu następnym., Do skargi Z. G. załączył...

I OSK 1454/13 - Wyrok NSA z 2013-10-09

Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie wniosku z dnia 30 września 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego...
. Z.-B. na przewlekłość Krajowej Rady Notarialnej w przedmiocie wniosku z 30 września 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w pkt. 1. stwierdził, że przewlekłość...

II SAB/Wa 677/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-30

wniosku z dnia [...] lipca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Starostę [...] do rozpoznania wniosku skarżącego W. S. z dnia [...] lipca 2019 r...
[...] jego wniosku z dnia [...] lipca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej., Skarga została złożona w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Wnioskiem z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100