Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 613 Ochrona środowiska i ochrona przyrody X

IV SAB/Wa 554/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-28

Stowarzyszenia [...] z dnia [...] grudnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie dwóch tygodni od daty doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2...
one informacji publicznej. W ocenie organu skoro wnioskowane informacje nie stanowią informacji publicznej, to nie podlegają udostępnieniu w trybie i na zasadach...

II SAB/Ke 41/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-02-06

Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w sprawie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Dyrektora Oddziału Regionalnego...
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniósł o jej oddalenie stwierdzając, że zarzut bezczynności w zakresie prawa do informacji publicznej jest bezpodstawny (k. 46 akt...

IV SA/Wa 2136/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-11

., W uzasadnieniu decyzji organ wskazał, że Z. P. w dniu 23 stycznia 2012 r. zwrócił się do Ministra Środowiska z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej w postaci kserokopii...
2013 r. Minister Środowiska stwierdził, że wnioskowana informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

II OSK 269/12 - Wyrok NSA z 2013-05-28

przez udostępnienie 'Wytycznych' jest co prawda zgodna z art. 17 pkt 1 ustawy, ale jej udzielenie należało rozważyć w oparciu o ustawę o dostępie do informacji publicznej...
podkreślił, że przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej są przepisami ogólnymi i nie mają zastosowania w sytuacji, gdy istnieją...

II SAB/Po 60/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-03-10

w tym zakresie podlega rozpatrzeniu w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), bowiem dotyczy...
informacji publicznej. Z tej przyczyny nie zasługiwał na uwzględnienie zarzut braku możliwości wniesienia skargi na bezczynność w sprawie dotyczącej udostępnienia protokołu...

IV SA/Wa 1326/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-28

o dostępie do informacji publicznej, czego organ nie uczynił. Natomiast odmowa udostępnienia prezentacji z wewnętrznego spotkania Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ podkreślił, że przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej są przepisami ogólnymi...

II SAB/Ol 116/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-12

publicznej (Dz. U. z 2020 r., poz. 2176, z późn. zm.), dalej: 'u.d.i.p.', nie stosuje się, jeżeli informacja publiczna dostępna jest dla zainteresowanego w innym trybie. Skoro...
Stwierdził, że wnioskowana informacja jest informacją publiczną, gdyż odnosi się do działalności organów publicznych i dotyczy treści aktów administracyjnych. Stwierdził...

II SAB/Ol 68/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-04-26

publicznego. Organ stwierdził bowiem, że wnioskowana informacja jest informacją przetworzoną, ponieważ organ nie posiada gotowych odpowiedzi na zadane pytania i uzyskanie...
takich informacji jest zasadne jedynie wówczas, gdy wnioskodawca wykaże, iż udostępnienie tych informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, nie zaś wyłącznie...

II SAB/Ol 94/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-09-14

i 2 wniosku., Pismem z dnia 18.03.2021 r. organ wezwał Stowarzyszenie do uzupełnienia wniosku o następujące informacje:, '1. wskazanie zadania publicznego i podstawy...
w tym zakresie., W przedmiotowej sprawie strona domagała się informacji publicznej w trybie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa...

II SAB/Gl 108/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-12-08

o tym, że udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, poprzez brak...
z art. 8 ust. 1 u.i.o.ś władze publiczne są obowiązane do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, które są informacjami znajdującymi...
1   Następne >   +2   +5   +10   100