Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol 641 Rozstrzygnięcia nadzorcze X

IV SA/Wr 505/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-20

dostępu i korzystania ze szczególnego rodzaju informacji publicznej, tj. dokumentów. Żaden inny organ nie może wydawać aktów dotyczących tej kwestii., 2. Ustalenie stawki...
opłaty za godzinę pracy pracownika, który w imieniu podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej wykonuje pracę dodatkową związaną z przygotowaniem informacji...

II SA/Sz 17/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-04-13

[...] listopada 2021 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz udzielenia...
') oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176; z 2021 r. poz. 1598, dalej zwanej: 'u.d.i.p....

II SA/Ke 139/13 - Wyrok WSA w Kielcach z 2013-04-25

[...] znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia w sprawie ustalenia opłat dodatkowych za udostępnienie informacji publicznej oddala skargę...
informacji publicznej., W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia organ wskazał, że zarządzeniami Nr [...] i [...] Wójt Gminy ustalił dodatkową opłatę za udostępnienie informacji...

II SA/Sz 508/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-09-04

zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej oddala skargę. Burmistrz w dniu 24 lutego 2014r. wydał Zarządzenie nr 16/2014...
w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej., Jako podstawę prawną wydanego zarządzenia wskazał art. 15 ust. 1 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 4...

IV SA/Gl 901/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2006-09-19

[...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Rada Powiatu w T. w dniu [...] r. podjęła uchwałę...
Nr [...] w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w T.. W podstawie prawnej powołano art. 12, pkt 7 ustawy z dnia 05 czerwca...

II SA/Sz 1006/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-01-24

Wojewody z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej oddala skargę Prezydent Miasta S. zarządzeniem z dnia 26...
listopada 2004r. na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej / Dz. U. Nr 112, poz. 1198...

II SA/Kr 526/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-17

: wysokości opłat za dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej skargę oddala. Zarządzeniem nr [...] z dnia 25 lutego 2008 r. Burmistrz Miasta ustalił...
wysokość opłat za dodatkowe koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej. W zarządzeniu tym Burmistrz w § 1 ustalił stawki opłat pobieranych w Urzędzie Miasta...

VIII SA/Wa 784/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-09-30

., zwana dalej ustawą o samorządzie gminnym), art. 61 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r., ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz...
. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zm., zwana dalej ustawą o dostępie do informacji publicznej) oraz § 22 ust. 2 pkt 18 Statutu Gminy W. podjęła uchwałę nr [...] dotyczącą...

I OSK 69/05 - Wyrok NSA z 2005-06-13

. w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznych nie umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wysokości opłat pobieranych za udostępnienie...
informacji publicznej. - oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu wyrokiem z dnia 20 października 2004 r., IV SA/Wr 505/04 oddalił skargę Prezydenta...

III SA/Wr 537/08 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-01-21

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., W tym zakresie organ nadzory wskazał w uzasadnieniu, że prawo do informacji publicznej wynika wprost...
z art. 61 Konstytucji RP, który stanowi: '1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100