Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 640 Skargi organów nadzoru na uchwały organów jednostek samorządowych X

I OSK 662/16 - Wyrok NSA z 2016-07-06

kosztom udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i oddala skargę; 2. zasądza od Wojewody Opolskiego na rzecz Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle...
trybu ustalania opłat odpowiadających ponoszonym przez Urząd Miasta Kędzierzyn-Koźle dodatkowym kosztom udostępniania informacji publicznej na wniosek osoby wykonującej...

II SA/Lu 183/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-06-09

z dnia 8 stycznia 2021 r., w przedmiocie zasad udostępniania informacji publicznej oddala skargę. W skardze z dnia 1 lutego 2022r. Wojewoda Lubelski domagał się stwierdzenia...
nieważności zarządzenia Nr 5/2021 Wójta Gminy Ludwin z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej, w części obejmującej § 2 zarządzenia...

II SA/Sz 1220/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-02-05

opłat za udostępnianie informacji publicznej, zarzucając im istotne naruszenie art. 15 ust. 1 i ust. 2 w związku z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...
do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782). Równocześnie, uwzględniając brzmienie art. 147 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

II SA/Sz 1214/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-16

udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie I. stwierdza, że § 1 pkt 2 zarządzenia nr 9/2002 Burmistrza Gminy Goleniów z dnia 13 maja 2002 r...
. w sprawie ustalenia wysokości opłat stanowiących zwrot kosztów udostępnienia informacji publicznej w urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie w zakresie wyrazu 'pisemnego...

II SA/Sz 1229/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-12-16

opłat stanowiących zwrot kosztów udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta w Goleniowie I. stwierdza, że § 1 zarządzenia wewnętrznego nr 30/2003...
., o zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia wysokości opłat stanowiących zwrot kosztów udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Gminy i Miasta G. nadającego nowe...

II SA/Sz 338/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-05-29

z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek oraz wydawaniem kserokopii dokumentów w innych trybach I. stwierdza nieważność § 2 ust. 2 i 4 oraz § 5 ust. 2...
z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek oraz wydawaniem kserokopii dokumentów w innych trybach, wydanym na podstawie, art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy...

II SA/Op 413/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-26

dodatkowym kosztom udostępniania informacji publicznej 1) stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia, 2) zasądza od Prezydenta Miasta Kędzierzyna-Koźla na rzecz Wojewody...
publicznej na wniosek osoby wykonującej prawo dostępu do tej informacji, związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia...

II SA/Op 114/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-05-14

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) - podjęła dnia 18 grudnia 2008 r. uchwałę Nr XXVII/251/08...
w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej związanej z działalnością organów gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, w której w pkt...

IV SA/Gl 987/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-01-25

[...] r. nr [...] w przedmiocie instrukcji udostępniania informacji publicznych nie umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej postanawia: umorzyć postępowanie...
Wójta Gminy P. Nr [...] z dnia [...] r. w sprawie instrukcji udostępniania informacji publicznych nie umieszczonych w Biuletynie Informacji Publicznej - jako sprzecznego...

IV SA/Gl 396/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-11-03

2 i art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). W rozwinięciu tego stanowiska organ...
w Urzędzie'. Zatem trudno jest jednoznacznie określić, czy na zasadach określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej udostępniana jest każda informacja publiczna...
1   Następne >   +2   +5   +10   100