Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 650 Sprawy świadczeń społecznych w drodze wyjątku X

II SO/Wa 187/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-12-14

przez Kancelarię [...] sprawy dotyczącej udzielenia informacji publicznej. Wnioskodawca w uzasadnieniu wniosku wskazał, że jest niepełnosprawny. Pozostaje we wspólnym gospodarstwie...

I OSK 2887/13 - Wyrok NSA z 2014-02-28

Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 lipca 2008 r., nakazującego udostępnienie wnioskodawczyni, w trybie dostępu do informacji publicznej, dokumentów, które były przedmiotem...
wniosku G.L. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, tj. o wydanie dokumentów kontroli przeprowadzonej w w/w szkole w 1998 r. na zlecenie MEN. Wojewódzki Sąd...

II SA/Wa 694/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-20

opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych' oraz kopię informacji Instytutu Pamięci Narodowej z dnia [...] marca 2018 r. o doznanych...
politycznych., W informacji IPN podano, że A. S. urodzony w 1962 r. został zatrzymany [...] sierpnia 1982 r. podczas zajść ulicznych tymczasowo w [...], a następnie osadzony w KMMO...

II SA/Wa 1273/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-14

niezależnych informacji o Polsce dla radia, telewizji i prasy [...], telewizji [...], a także [...] związków zawodowych, które organizowały pomoc dla uwięzionych związkowców...
ze sprzedaży dochód od kliku do kilkunastu tysięcy szylingów tygodniowo., Na prośbę o podanie bliższych informacji dotyczących 'eksportowania' pisma '[...]' do Polski...

II SAB/Wa 467/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-22

. Ustalono również, iż w okresie pozostawania bez ubezpieczenia, jako bezrobotna zmarła matka dzieci podejmowała prace w ramach robót publicznych. Fakty związane z rejestracją...
nadeszło pismo PUP w K. zawierające informacje w tej sprawie. Wobec tego w dniu [...] listopada 2012 r. wydano decyzję przyznającą wnioskowane świadczenie od listopada 2012...

II SA/Wa 155/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-20

przez niego lub przy jego udziale, w ramach czynności wykonywanych przez niego w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji...
kwietnia 2017 r. do organu wpłynął wniosek T. K., o treści w zasadzie identycznej jak pismo Zarządu Oddziału [...] w [...]. Na prośbę o nadesłanie dodatkowych informacji...

II SA/Wa 2057/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-01-18

szczególnej. Z kolei informacja o aktywności w poszukiwaniu pracy przez ojca dziecka, bez jednoczesnego przedłożenia dowodów w tym zakresie, przedstawiona została...
sądów administracyjnych (Dz. U. Nr 153, poz. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej...

I OSK 1071/18 - Wyrok NSA z 2018-08-07

do Warszawy, Elbląga. Przekazywał wówczas informacje o osobach represjonowanych. Ze spotkań tych przywoził ulotki. Za swoje działania wnioskodawca spotykał się z reakcjami władzy...
wnioskodawcy, z których wynika, że na początku 1987 r. przebywał w odwiedzinach u rodziny w RFN., Z informacji nadesłanych przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej...

VIII SA/Wa 327/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-23

orzeczenia do publicznej wiadomości i powiadomienie zakładu pracy. Z informacji zamieszczonych w książce zdrowia aresztowanego wynika, że prawdopodobnie w czasie zatrzymania...
Stowarzyszenia [...] z dnia [...] czerwca 2013 r., o działalności Z. A., zawierającej ogólnikowe informacje o wkładzie wnioskodawcy w budowę wolnej i niepodległej Polski...

II SA/Wa 1910/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-12-09

, czy też niewystarczających informacji nie zwalnia organu administracji publicznej od ich wyjaśnienia. Obowiązek pełnego ustalenia stanu faktycznego spoczywa bowiem także na organie...
przez kontrolę działalności administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Sąd, stosownie do art. 134 ustawy, z dnia 30...
1   Następne >   +2   +5   +10   49