Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 647 Sprawy związane z ochroną danych osobowych X

I OSK 440/10 - Wyrok NSA z 2011-01-13

określonego w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Nie stanowiło bezprawnej ingerencji w prywatność skarżącego. Wydanie decyzji...
, iż gdy sprawa dotyczy udostępnienia danych osobowych, mających jednocześnie charakter informacji publicznej, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych powinien uznać...

II SA/Wa 2821/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-23

ewidencji partii politycznej udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w [...] z siedzibą [...] przy ul. [...], pod adresem [...]., Decyzja...
jego danych osobowych w zakresie adresu zamieszkania zawartego w ewidencji partii politycznej w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Okręgowego w [...], pod adresem...

II SA/Wa 1434/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-01-19

też, że strona www.trybunal.gov.pl pełni funkcję Biuletynu Informacji Publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U....
z 2014 r. poz. 782), a orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego stanowią informację publiczną w myśl art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tej ustawy. Zamieszczanie orzeczeń TK na ww...

I OSK 1149/08 - Wyrok NSA z 2009-07-30

i wolności J. P., skoro nastąpiło z zachowaniem trybu określonego w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Nie stanowiło to zatem bezprawnej...
. i ponownie odmówił uwzględnienia wniosku skarżącego wskazując, iż gdy sprawa dotyczy udostępnienia danych osobowych, mających jednocześnie charakter informacji publicznej...

I OSK 620/12 - Wyrok NSA z 2013-03-14

(Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) w zw. z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy W. danych osobowych S. U. w zakresie imienia i nazwiska z uchwały Nr [...] Rady Gminy W. z dnia 25 marca 2010 r. W uzasadnieniu...

II SA/Wa 173/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-07-17

Informacji Publicznej (...)', (...) co prawda Mój Mocodawca w >Wystąpieniu pokontrolnym< NIK nie został wymieniony z imienia i nazwiska, ale podanie inicjałów [A.G....
wystąpienie pokontrolne zostało udostępnione na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Najwyższej Izby Kontroli. W ten sposób została udostępniona ww. informacja...

II SA/Wa 1828/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-24

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie skargi S. U. na przetwarzanie przez Wójta...
nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych S. U., poprzez usunięcie ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy W. danych osobowych S...

II SA/Wa 2227/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-20

A. o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej J.W., byłego pracownika Uniwersytetu. A., wskazując jako podstawę prawną art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy o dostępie do informacji...
publicznej., Uniwersytet A. przesłał Uniwersytetowi B. załącznik nr 1 do protokołu Senatu Uniwersytetu A. z dnia 24 listopada 2004 r. (k-40), zawierający informację o procesach...

II SAB/Wa 417/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-16

do uzyskania informacji o 'sposobach przyjmowania i załatwiania spraw' na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej - art. 6 ustęp 1 pkt 3 ppkt d. W ocenie...
skarżącego organ zamiast wydać decyzję, prowadzi korespondencję, w której pokrętnie odmawia dostępu do informacji publicznej., W odpowiedzi na skargę Generalny Inspektor wniósł...

II SA/Wa 2016/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-13

. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),, b) art. 1 ust. 1 i art. 6 ustawy z 6.09. 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112...
, iż skarżący może uzyskać dostęp do ewidencji ławników w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej (art. 1 tej ustawy), albowiem ewidencja ławników jest integralną...
1   Następne >   +2   +5   +10   100