Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

VI SA/Wa 1362/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-25

wniosek spełnia wszystkie wymogi nakazane ustawą o broni i amunicji oraz wytycznymi KWP w K. zawartymi w wydanym Biuletynie Informacji Publicznej z dnia 1 lipca 2003 r...
także Biuletyn Informacji Publicznej KWP w K. publikowany w internecie i zawierający zasady wydawania i cofania pozwolenia na broń., Na rozprawie w dniu 25 października 2005 r...

II SAB/Bd 104/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-10-23

informacji publicznej), zgodnie z którym załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie...
administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, zaś kontrola ta sprawowana jest pod względem zgodności z prawem...

II SAB/Bd 103/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-11-04

np. w przypadku informacji publicznej), zgodnie z którym załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy...
ze zm.), sąd administracyjny sprawuje wymiar sprawiedliwości poprzez kontrolę działalności administracji publicznej, zaś kontrola ta sprawowana jest pod względem...

II SAB/Go 36/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-07-12

Wojskowej w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - w zakresie objętym wnioskiem z dnia [...] grudnia 2016 r. (nr [...]). Będzie ona stanowiła przedmiot...
publicznej i stosują środki określone w ustawie. W myśl art. 3 § 2 p.p.s.a. kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie...

III SAB/Gd 65/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-10-27

, a w przypadku odmowy dopuszczenia do udziału w postępowaniu administracyjnym, udostępnienie informacji publicznej w zakresie wskazanym w piśmie., Wojewódzki Ośrodek...
dla porządku i bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności dla członków koła łowieckiego. W zawiadomieniu przedstawiono okoliczności uzasadniające podejrzenie, że należy...

IV SA/Po 793/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-12-08

Województwa Wielkopolskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.s.l.pl. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego...
oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, przy czym przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 3 art. 40 u.s.g. mogą przewidywać...

II OSK 699/07 - Postanowienie NSA z 2007-05-23

Informacji Publicznej WSA w Warszawie zobowiązującego strony do podawania przy dokonywaniu wpłaty wpisu od skargi 'daty i numeru zaskarżonej decyzji i organu, który decyzję...
na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w tym zakresie mieści się skarga M. S...

VI SA/Wa 2048/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-01-14

dołączając wydruk strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej KWP w K. zawierającej wykaz lekarzy upoważnionych do przeprowadzania badania i wydawania orzeczeń...
w zw. z art. 1 pkt 2-4 ustawy o broni i amunicji. Oparto się na informacji, iż skarżący w dniu 1 marca 2004 r. będąc pod wpływem alkoholu groził popełnieniem samobójstwa...

III SAB/Gd 122/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-04-01

lekarskiego w trybie odwoławczym., Pismem z dnia 20 kwietnia 2021 r. A.G. wniósł o cofnięcie odwołań z dnia 8 kwietnia 2021 r. oraz o udostępnienie informacji publicznej...
materiału dowodowego o informację dotyczącą sposobu rozstrzygnięcia postępowań odwoławczych w sprawie złożonych przez organ Policji odwołań od w/w orzeczeń: lekarskiego...

III SAB/Gd 123/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-04-01

. oraz o udostępnienie informacji publicznej obejmującej liczbę orzeczeń lekarskich określonych w przepisie art. 15f u.b.a. i orzeczeń psychologicznych określonych w art...
maja 2021 r. wskazując, że sprawa nie została załatwiona w terminie z uwagi na trwające postępowanie w zakresie uzupełnienia materiału dowodowego o informację dot...
1   Następne >   +2   +5   +10   100