Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

IV SO/Wr 29/22 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2022-11-14

wskazała, że w dniu 28 listopada 2021 r. wniosła, za pośrednictwem organu, skargę na bezczynność organu w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia...
w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej na wniosek z dnia 31 stycznia 2021 r. została zarejestrowana pod sygn. akt IV SAB/Wr 1/22., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

IV SA/Wa 1684/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-07-12

, że Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców ma nadal swoją siedzibę w [...] przy ul. [...], co potwierdza również informacja na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej...
ujawnionego w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), jak również na pieczęci widniejącej na przesyłce zawierającej zaskarżoną decyzję., Zgodnie z art. 85 p.p.s.a. czynność...

I SAB/Wr 1512/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-11-25

w zakresie w jakim przepis ten stanowi podstawę prawa do uzyskiwania informacji publicznej poprzez błędne zastosowanie polegające na nieudostępnieniu informacji...
publicznej na wniosek;, - art. 10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie w jakim z przepisów tych wynika...

II OZ 565/17 - Postanowienie NSA z 2017-06-06

(państwowym) Biuletynie Informacji Publicznej, jako jedyny adres organu) zamiast na adres korespondencyjny po upływie terminu do wniesienia skargi, należy uznać...
Informacji Publicznej uzasadnia twierdzenie, że pełnomocnik skarżącego mógł pozostawać w usprawiedliwionym błędzie co do adresu, na który należało przesłać skargę...

III SAB/Wr 607/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-11-18

informacji czy wjazd i pobyt na terytorium Polski Strony stanowi zagrożenia dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczna i porządku publicznego...
grudnia 2017 r. o udostępnienie informacji publicznej, tj. rozpoznania wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy. W skardze zarzucił naruszenie:, - art...

IV SA/Wa 3802/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-25

r. ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji...

I SAB/Wr 116/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-13

w dniu 24.12.2021 r. wskazano na naruszenie: art. 61 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie w jakim przepis ten stanowi podstawę prawą do uzyskiwania informacji publicznej poprzez...
błędne zastosowanie polegające na nieudostępnieniu informacji publicznej na wniosek; art. 10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie...

II SAB/Wr 293/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-23

ten stanowi podstawę prawa do uzyskiwania informacji publicznej poprzez błędne zastosowanie, polegające na nieudostępnieniu informacji publicznej na wniosek, art. 10 ust...
. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie w jakim z przepisów tych wynika, że informacja nieudostępniona...

IV SA/Wa 1045/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-02

albo załatwianych milcząco., Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. akt I OSK 931/16, CBOSA, 'Postępowanie o udzielenie informacji publicznej...
informacji publicznej są w zasadzie wyłącznie wnioskodawca i podmiot, do którego skierowano taki wniosek o udzielenie informacji publicznej. Przepisy kodeksu postępowania...

IV SA/Wa 320/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-22

, Biuletynie Informacji Publicznej, czy innych dokumentach., W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do skutecznego wniesienia przez stronę odwołania na dany adres...
publicznej wskazał między innymi, że cudzoziemiec był prawidłowo pouczony o możliwości złożenia odwołania do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody...
1   Następne >   +2   +5   +10   100