Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 625 Poczta, telekomunikacja, radio i telewizja X

VI SA/Wa 204/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-08-06

się o udostępnienie informacji publicznej, skoro wniosek Izby był jednoznacznie dotyczył 'doręczenia decyzji w przedmiocie stwierdzenia wygaszenia decyzji Prezesa UKE z dnia...
do informacji publicznej. Nie ma natomiast wątpliwości, że na podstawie przepisów prawa [art. 109 kpa] Prezes UKE jest obowiązany doręczać decyzje administracyjne. Prezes UKE...

VI SAB/Wa 37/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-08

będą następować poprzez ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej na stronie http://bip.uke.gov.pl/przegladrynkow/regulacja-rynkow-ftr...
/, przy czym zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiła publikacja pisma w Biuletynie Informacji Publicznej., Ze sporu...

VI SA/Wa 453/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-10

[...]. Pismem z dnia [...] listopada 2014 r., Prezes UKE udostępnił K. w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej...
o doręczenie ww. decyzji mogła nastąpić w trybie udostępnienia informacji publicznej. Nie jest zatem możliwe potraktowanie doręczenia kopii decyzji stwierdzającej wygaśnięcie...

II GSK 1232/20 - Wyrok NSA z 2021-02-23

i innych czynnościach organu będą następować poprzez ich publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej na stronie http://bip.uke.gov.pl...
Informacji Publicznej., W ocenie Sądu pierwszej instancji w toku postępowania poprawnie zastosowano art. 49a k.p.a., w myśl którego organ może dokonywać zawiadomienia...

VI SA/Wa 633/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-10-03

publicznej, na podstawie przewidzianego w ustawie o dostępie do informacji publicznej uprawnienia do wglądu do dokumentów urzędowych, to zauważono, iż analiza niniejszej...
ustawy o dostępie do informacji publicznej. W sytuacji, w której przedmiotowa ustawa nie ma zastosowania, organ administracyjny zobowiązany jest poinformować o tym stronę...

VI SAB/Wa 4/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-21

', nie jest to więc żądanie udostępnienia informacji publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., W tekście...
publicznej oraz w innych sprawach, do których przepisy ustawy stosuje się z mocy ustaw szczególnych (sprawy sądowoadministracyjne). Kontrola ta obejmuje orzekanie w sprawach...

II GSK 952/14 - Wyrok NSA z 2015-03-11

jako 'tajemnica TP'. Jak podkreśliła nigdy nie ujawniała tych informacji do wiadomości publicznej, a także nie są jej znane żadne fakty wskazujące, że informacje te są publicznie...
w ocenie organu administracji, iż nie mogą one dotrzeć do wiadomości osób trzecich w normalnym toku zdarzeń, a te informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej...

II GSK 881/17 - Wyrok NSA z 2019-04-11

związane z prowadzoną przez C. działalnością gospodarczą i mają dla niej niewątpliwą wartość gospodarczą,, - informacje te nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej...
i mają dla niej niewątpliwą wartość gospodarczą, bowiem zawierają wewnętrzne informacje telekomunikacyjne C., informacje te nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej...

VI SA/Wa 4085/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-29

lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,, - informacje te nie są ujawnione do wiadomości publicznej,, - przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania...
do informacji publicznej a nadto dane znajdujące się w w/w bazach zostały zastrzeżone przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z art. 9 Pt., jako stanowiące...

VI SA/Wa 1127/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-09-13

wyłącznie informacji niejawnych o klauzuli tajności 'tajne' lub 'ściśle tajne', a także innych akt, które organ administracji publicznej może wyłączyć ze względu na ważny...
lub odpisów ze względu na prawnie chroniony interes, bowiem działanie organu administracji publicznej zabezpiecza dostęp do informacji podlegających prawnej ochronie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100