Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol 644 Środki zapewniające wykonanie orzeczeń Sądu X

II SA/Gd 436/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-12-01

1. Udostępnienie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej /art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - Dz.U....
udostępnienia informacji publicznej 1/ wymierza Burmistrzowi Miasta i Gminy grzywnę w wysokości 2.000 (dwa tysiące) zł, 2/ zasądza od Burmistrza Miasta i Gminy na rzecz...

II SA/Bk 316/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-06-24

. o dostępie do informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty zwrotu akt, wniosku spółki z dnia 21 sierpnia 2009 r. W uzasadnieniu podano, że brak było podstaw do odmowy...
udzielenia informacji publicznej poprzez przesłanie informacji o studium w formie elektronicznej skoro dokument ten nie został udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej...

III OSK 3768/21 - Wyrok NSA z 2021-09-15

w Warszawie z dnia 28 września 2017 r., syg. akt VIII SAB/Wa 94/17 przez [..] SA (dalej organ lub [.] SA) w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej z 20 czerwca...
2017 roku., Uzasadniając skargę skarżący wskazywał, iż organ został zobowiązany do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 20 czerwca 2017 r...

II SA/Bd 197/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-10-01

nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Wnioskiem z ... 2012r. M. G. zwrócił się do Wójta Gminy B. B. o udostępnienie informacji publicznej poprzez wgląd do dokumentów...
. o dostępie do informacji publicznej uzyskanie informacji przetworzonej musi być uzasadnione, w jakim zakresie jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.' Poinformowano...

II SA/Wa 1155/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-03

2011 r. B. K. (zwany dalej skarżącym) zwrócił się do Prezesa Polskiej Izby Rzeczników Patentowych o udostępnienie informacji publicznej w postaci:, 1. kopii (dźwiękowej...
rozstrzygnięcia w rozpoznawanej sprawie było stwierdzenie, czy żądana przez skarżącego informacja jest informacją publiczną i czy Prezes Polskiej Izby Rzeczników Patentowych...

II SA/Wa 1371/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-22

. wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2011 r. sygn. akt II SAB/Wa 246/11 w przedmiocie dostępu do informacji publicznej oddala skargę...
Wnioskiem z dnia [...] maja 2011 r., powołując się na ustawę z dnia 6 września 201 r. o dostępie do informacji publicznej, W. S. wystąpił do Wójta Gminy...

II SA/Kr 439/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-08

udzielenia informacji publicznej. Organowi zarzucili naruszenie art. 61 ust. 1 i 2 Konstytucji RP, art. 1 ust. 1 w związku z art. 10 ust. 1 oraz art. 13 ust. 1 ustawy...
o dostępie do informacji publicznej poprzez nieudostępnienie informacji publicznej zgodnie z wnioskiem w określonym terminie, art. 16 ust. 1 i 2 ustawy poprzez odmowę udzielenia...

II SA/Ol 983/05 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2006-04-19

29/05) uwzględnił skargę I. Z. na bezczynność Koła '[...]' Stowarzyszenia A. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej i zobowiązał '[...]' Stowarzyszenie...
., -oraz uchwał, poleceń i zarządzeń wydawanych przez Zarząd Główny '[...]' dotyczących Koła '[...]' - w części w jakiej zawierają one informacje publiczną., W uzasadnieniu wyroku...

II SA/Ol 712/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-11-17

zwróciła się do organu o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej: interpelacji Radnych Gminy za rok 2021 i rok 2022 wraz z odpowiedziami, w związku z ich brakiem...
interpelacji Radnych Gminy za rok 2021 i rok 2022 wraz z odpowiedziami, czego dotyczył punkt 1 wniosku. Sąd wskazał, że wbrew twierdzeniom organu, informacja publiczna nie została...

VIII SA/Wa 224/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-09-01

w Warszawie z dnia 28 września 2017 roku, syg. akt VIII SAB/Wa 94/17 przez P. G. Z. SA( dalej organ lub PGZ SA) w sprawie wniosku o informacje publiczną z [...] czerwca 2017...
zobowiązany do rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] czerwca 2017 roku w terminie 14 dni od dnia otrzymania odpisu prawomocnego wyroku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100