Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 630 Obrót towarami z zagranicą, należności celne i ochrona przed nadmiernym przywozem towaru na polski obszar celny X

I SA/Rz 78/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-05-29

administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r, poz.565 ze zm.) na przykład w sprawie skarg i wniosków, wydawania zaświadczeń oraz w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej na mocy...
ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). W postępowaniu przed sądem administracyjnym, nie można składać pism...

I SA/Rz 79/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-05-29

. U. Nr 98 z 2000 r, poz.565 ze zm.) na przykład w sprawie skarg i wniosków, wydawania zaświadczeń oraz w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej na mocy ustawy...
z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198). W postępowaniu przed sądem administracyjnym, nie można składać pism w formie...

III SA/Po 1770/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-03

w celu promocji [...] firm, przekazywania miejskich informacji publicznych oraz promowania Forum i jego członków. Na jednym z przesłanych przez Forum zdjęć prezentujących...
, który wskazał, że urządzenie jest wykorzystywane w celu promocji [...] firm oraz przekazywania miejskich informacji publicznych. Na dołączonych fotografiach zobrazowano...

I SA/Sz 146/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-05-13

. P. z dnia [...]r. w części dotyczącej przywrócenia terminu na wniesienie informacji wskazującej na rodzaj pomocy publicznej. W uzasadnieniu decyzji wskazał, iż na skutek...
przywrócenia terminu na wniesienie informacji o rodzaju pomocy publicznej, o którą organ wezwał w toku postępowania zakończonego rozstrzygnięciem uchylonym przez Dyrektora...

III SA/Lu 441/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-10-19

Sprawa ze skargi Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] czerwca 2007r. Nr [...] w przedmiocie klasyfikacji taryfowej oraz długu celnego w zakresie wniosku strony skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym - zwolnienia od kosztów sądowych w całości postanawia: odmówić Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przyznania prawa pomocy.

III SA/Łd 624/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-12-21

z przeciwdziałaniem COVID-19, który jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia przez Dyrektorów poszczególnych Oddziałów Wojewódzkich NFZ. Ponadto...
z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych w związku z czym w piśmie jawnym podmiot nie może wskazać miejsca i daty dostawy., Naczelnik...

III SA/Łd 625/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-12-21

, który jest ogłaszany w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia przez Dyrektorów poszczególnych Oddziałów Wojewódzkich NFZ. Ponadto, jako zatwierdzone w Polsce...
Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych) zawarła w trybie niejawnym o klauzuli 'ZASTRZEŻONE' zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji...

III SA/Gd 376/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-11-24

. stanowi załącznik nr 1 do decyzji nr [...] z dnia 1 kwietnia 2011 r. ( zob. Biuletyn Informacji Publicznej strona: [...])., Zgodnie z § 8 ust. 2 Regulaminu do podpisu...
. 1269 ze zm.), sądy administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, która sprawowana jest pod względem zgodności...

I SA/Ke 206/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-06-05

, do służb celnych, nie do skarżącej (pismo skierowane do Agencji Celnej w ramach informacji publicznej jest kopią pisma z dnia 24 marca 2009r.) w obrocie prawnym...
wyjaśnienia problemu i podjęcia ostatecznej decyzji przez Komitet Kodeksu Celnego należy stosować zarówno polską Wiążącą Informację Taryfową jak i wyroki sądów. Organ podkreślił...

III SA/Gl 304/08 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2008-06-02

o dokumenty wystawione przez dostawcę oraz informacje otrzymane od organów celnych kraju eksportu. Podkreślił także, że organy celne nie wykazały, aby strona skarżąca świadomie...
administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę administracji publicznej, realizowaną pod względem zgodności z prawem. W konsekwencji, stosownie do art. 145 § 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   100