Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 617 Uprawnienia do wykonywania określonych czynności i zajęć X

IV SA/Po 1188/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-12-06

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.; dalej: 'ustawa o dostępie do informacji publicznej', w skrócie 'u.d.i.p.') - vide: 'wniosek...
o informację publiczną' (k. 14-15 akt adm.), 'odwołanie w sprawie informacji publicznej' (k. 38 akt adm.)., W związku z powyższym należy stwierdzić, że uwadze Skarżącego...

II GZ 254/20 - Postanowienie NSA z 2020-09-15

z art. 61 § 3 p.p.s.a. Za taki argument Sąd nie uznał ewentualnego wydania przez Ministra Sprawiedliwości zarządzenia o publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej...
jako ewentualność wydanie przez Ministra Sprawiedliwości zarządzenia o publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszenia o zwolnionym stanowisku komorniczym, podczas gdy Minister...

II GSK 2516/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-12

informacji publicznej (por. postanowienia NSA: z dnia 18 lutego 2015 sygn. I OSK 294/15 oraz z dnia 4 lutego 2015 sygn. I OSK 146/15, wyrażone na tle analogicznej sprawy...
rzecznika dyscyplinarnego) stanowi informację publiczną, które jest zaskarżalne do sądu administracyjnego. Tymczasem rozpoznawana sprawa nie dotyczy kwestii dostępu...

III SA/Gl 310/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-06-19

wyboru ławników na kadencję od 2016 r. do 2019 r. udostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta J. w zakładce dotyczącej ww. uchwały., Prezydent Miasta [...] r...
Informacji Publicznej, poprzez dołączenie do niej załącznika Nr 3, zawierającego błąd polegający na omyłkowo dopisanych osobach: Pani A. G. oraz Pani B.P.; powyższe stanowiło...

II GSK 1649/21 - Wyrok NSA z 2021-10-26

skutków wskazując, że ujawnienie publiczne w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronach internetowych informacji zawartych w oświadczeniu majątkowym skarżącego za 2017...
, stworzył konstrukcję, w której obawa przed zagrożeniem związanym z udostępnieniem w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) informacji zawartych w oświadczeniu...

III SAB/Kr 82/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-11

w przepisanej formie, wskazując równocześnie, że organ może we własnym zakresie potwierdzić prawdziwość zamieszczonych danych na podstawie informacji publicznej lub w drodze...
, ponieważ lista ta jest informacją publiczną zamieszczoną w BIP Sądu Okręgowego w C i w siedzibie tego sądu, i jest także rejestrem publicznym. Ponadto organ mógł bez problemów...

III SA/Kr 304/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-12-14

, ogłoszoną zarządzeniem Dyrektora Szkoły [...] nr [...] z dnia 13 grudnia 2010 r. w Biuletynie Informacji Publicznej i na liście internetowej tej Szkoły, z wnioskiem...
w następujących okolicznościach:, - zarządzeniem z dnia 13 grudnia 2010 r. Dyrektora Szkoły [...] Nr [...] ogłoszono w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie...

II GSK 2154/21 - Wyrok NSA z 2021-11-30

, na którym ciąży obowiązek udostępnienia tego oświadczenia w Biuletynie Informacji Publicznej, nie stanowiąc tym samym decyzji administracyjnej. Do procedury składania oświadczeń...
informacji o jego osobie oraz są wyrazem jawności oświadczeń majątkowych sędziów sądów powszechnych, stanowiąc element realizacji prawa do informacji publicznej;, d) art. 8...

III SA/Kr 536/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-31

. w sprawie ogłoszenia listy kwalifikacyjnej aplikantów III rocznika aplikacji ogólnej, Dyrektor [...] Szkoły [...] w K ogłosił w Biuletynie Informacji Publicznej listę...
i Prokuratury, Dyrektor Krajowej Szkoły, w terminie 14 dni od zakończenia aplikacji ogólnej, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej listę klasyfikacyjną aplikantów. Lista...

III SAB/Gl 196/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-01-31

organ) w sprawie o udostępnienie informacji publicznej, wnosiła o, 1.stwierdzenie bezczynności organu,, 2.zobowiązanie organu do nadesłania akt -[...]., Skarżąca wnosiła...
publicznych., Z akt sprawy wynika że skarżąca w dniu 31 stycznia 2020r. złożyła skargę do Okręgowej Rady Adwokackiej w K. na adwokata który reprezentował przeciwniczkę...
1   Następne >   +2   +5   +10   100