Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 651 Sprawy funduszy emerytalnych X

II GSK 84/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-04

, które zawiniły taki stan rzeczy bądź nie udzieliły skarżącemu satysfakcjonujących informacji. W tym zakresie Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 58 § 1 p.p.s.a....
działalności administracji publicznej w zakresie określonym w ustawie, co nie oznacza, iż kontrolą sądu administracyjnego muszą być objęte wszystkie przejawy działalności...

III SAB/Wr 4/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-03-27

. skarżący wniósł skargę na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przedmiocie niewydania zaświadczenia, z wyszczególnieniem następujących informacji:, 1. o okresach...
wysokości emerytury, jaka może przysługiwać skarżącemu w przyszłości z tytułu wykonywania zatrudnienia, korzystania ze świadczeń z funduszów publicznych, otrzymywanych...

III SA/Po 590/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-10-27

, czy w chwili rozpoczęcia pracy złożył pismo informujące o podjęciu przez niego pracy i opłacaniu przez niego składek na ZUS, zawierające jednocześnie informację o wyłączeniu...
roku i taka informacja została przekazana do KRUS w [...]., W zażaleniu na opisane postanowienie wnioskodawca wniósł o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie...

II SAB/Bk 66/05 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2006-01-19

sierpnia 2002 r. - Prawo, o postępowaniu przed sadami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270), kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne...
obejmuje orzekanie, w sprawach skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej inne niż określone w pkt 1 - 3 tego przepisu (tj. decyzje administracyjne...

II GSK 319/19 - Wyrok NSA z 2022-06-09

inwestor, podejmując bieżące decyzje zgodnie z własnym przekonaniem i w najlepszym interesie członków A., opierając się na zróżnicowanych informacjach i analizach...
legalności kontrolowanej decyzji organu administracji publicznej nie łączy się z naruszeniem art. 1 § 1 i 2 p.u.s.a., 5. Przepisy art. 3 § 1 i 2 pkt 1 p.p.s.a. stanowią, że sądy...

VI SA/Wa 1318/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-14

zgodnego z § 4 ust. 1 i 2 Rozporządzenia wskazując, że nastąpiło to dopiero po uzyskaniu przez Towarzystwo informacji ze strony Komisji., W uzasadnieniu decyzji organ...
, powołując się na publikowane na stronie internetowej Komisji informacje, z których wynika, że dotychczasowe kary pieniężne za przekroczenie limitów inwestycyjnych były o wiele...

VI SA/Wa 841/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-03-17

organu nadzoru z dnia [...] grudnia 2002 r. (nr [...]) udzieliło informacji dotyczących usunięcia nieprawidłowości wskazanych w powiadomieniu. W przedmiotowym piśmie...
i dłuższym. Informacja ta jest dowodem potwierdzającym, iż nie zostały usunięte nieprawidłowości wymienione w powiadomieniu pokontrolnym. Wobec czego działalność Funduszu...

VI SA/Wa 1771/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-30

zasad prowadzenia rejestru członków funduszu emerytalnego, szczegółowego zakresu informacji, które powinny być zawarte, w rejestrze oraz zasad sporządzania...
administracyjne sprawują wymiar sprawiedliwości przez kontrolę działalności administracji publicznej, przy czym w świetle paragrafu drugiego powołanego wyżej artykułu kontrola...