Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 628 Status Kościołów i związków wyznaniowych X

II OZ 433/21 - Postanowienie NSA z 2021-08-03

do informacji publicznej wniosek. Dlatego też, zdaniem Stowarzyszenia, jeżeli organ i Sąd przyjmują inną datę doręczenia mu orzeczenia to powinni ten fakt udowodnić...
[...] listopada 2019 r. kopi orzeczenia Komisji w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi skuteczne doręczenie decyzji, od którego należy liczyć...

I SA/Wa 2153/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

do drogi publicznej. W toku postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla przedmiotowej nieruchomości Parafia powzięła informację, że pomimo przylegania...
do [...] - nie posiada dostępu do drogi publicznej (...). W związku z tym Parafia podniosła, że opisana wyżej decyzja w części dotyczącej przekazania działki nr [...] wydana została...

I SA/Wa 659/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-19

nieruchomości Parafia powzięła informację, że pomimo przylegania do [...] - działka ta nie posiada dostępu do drogi publicznej. W związku z tym decyzja, w części dotyczącej...
2005 r. przy założeniu, że ma wymagany przepisami prawa dostęp do drogi publicznej. Natomiast w toku postępowania o ustalenie warunków zabudowy dla przedmiotowej...

II OSK 2665/12 - Postanowienie NSA z 2012-11-28

2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał pełnomocnika skarżących do udzielenia informacji, w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi...
administracyjnym. Oceniana pod tym kątem rzekoma bezczynność nie może być uznana za przejaw działalności z zakresu administracji publicznej. Oznacza to, że skarga...

I SAB/Wa 291/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-09

z dnia [...] sierpnia 2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał pełnomocnika skarżących do udzielenia informacji, w terminie siedmiu dni pod rygorem...
., W niniejszej sprawie Prezes Rady Ministrów, na bezczynność którego wniesiona została skarga, jest centralnym organem administracji publicznej, zatem...

I SA/Wa 1156/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-18

okólnik nr [...] Ministerstwa Administracji Publicznej z [...] lutego 1945 r. o tymczasowym uregulowaniu spraw wyznaniowych ludności [...] (Dz. Urz. [...] z 1945 r...
, że Starosta [...] przedstawił kopię pisma Naczelnika Miasta i Gminy w [...] z [...] września 1983 r., zawierającego informację, że 'przedmiotowy cmentarz od 1933 r...

I SAB/Wa 369/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-08-09

2011 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał pełnomocnika skarżących do udzielenia informacji, w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi...
., W niniejszej sprawie Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jest naczelnym organem administracji publicznej, zatem nie ma nad nim organu wyższego stopnia, a wobec...

I SA/Wa 454/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-24

wydania zaświadczenia o żądanej treści. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazał, że nie posiada dokumentacji ani informacji, które pozwoliłyby mu ustalić fakty zgodne...
z [...] sierpnia 2018 r. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wyjaśnił, że zaświadczenie wydane na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 K.p.a. stanowi informację, że w posiadaniu organu...

I SAB/Wa 17/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-29

publiczną. Nie ma na to żadnych dowodów, gdyż na podstawie zdjęć i map nie można tego stwierdzić, a jedynie przypuszczać z pewnym marginesem błędu. Wnioskodawca natomiast...
. oraz zwróceniu się do wnioskodawcy o informacje o stanie sprawy. Wnioskodawca pismem z dnia [...] listopada 2019 r. złożył wniosek o zobowiązanie uczestników postępowania...

I SA/Wa 1804/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-19

na podstawie przepisów prawa, a mianowicie zgodnie z art. 84 § 1 k.p.a. (organ administracji publicznej może zwrócić się do biegłego lub biegłych o wydanie opinii...
administracji publicznej i organ rejestrowy skorzystał z tego uprawnienia. Stwierdził, iż organ rejestrowy nigdy nie miał wątpliwości co do rzetelności przedmiotowej ekspertyzy...
1   Następne >   +2   6