Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

IV SA/Po 129/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-06-09

06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112 poz. 1198 ze zm.). Akta sprawy administracyjnej i wytworzone w jego ramach dokumenty...
podlegają bowiem udostępnieniu innym osobom. Informacją publiczną jest treść dokumentów wytworzonych przez organy administracji. Traktowanie określonego dokumentu jako części...

II SA/Lu 46/06 - Wyrok WSA w Lublinie z 2006-03-31

przez organy administracji. To ogólne sformułowanie wniosku w istocie może być bowiem żądaniem wydania określonej informacji publicznej i również pod taki kątem winno...
być rozpoznane przez stosowne organy według przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)., Zgodnie z przepisem...

IV SA/Wa 92/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-23

publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej...
pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane...

II OSK 551/16 - Wyrok NSA z 2017-11-24

I instancji o informacje na podstawie przepisów ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej - art. 4 ust. 1 oraz art. 6 ust. 1 pkt a. Dalej wyjaśnił...
, że zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie...

IV SAB/Wa 1510/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-01-13

bezpośrednio w/w spraw z zakresu udostępniania informacji publicznej, to jednakże mają one charakter uniwersalny, tj. dają podstawę do formułowania generalnych wniosków...
Związek Łowiecki jest podmiotem wykonującym zadania publiczne, do którego mają zastosowanie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. (...) Analizując...

II OSK 2794/12 - Wyrok NSA z 2014-04-15

ochrony roślin publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej, który został stworzony w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznych wszystkim zainteresowanym...
, art. 2 ust. 1 i art. 6 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy z dnia, 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej poprzez błędną wykładnię polegającą na przyjęciu...

II SA/Kr 499/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-10-06

miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej (§ 1). (...) Zawiadomienie...
Informacji Publiczne] (§ 2). Bieg terminu, o którym mowa w przepisie art. 49 k.p.a., rozpoczyna się zatem w dniu, w którym dokonano publicznego, w sensie dostępności dla osób...

II SA/Łd 621/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-22

, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia...
lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne...

IV SA/Wa 91/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-11-23

lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej (§ 1); dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie...
, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji...

IV SAB/Wa 282/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-28

niejawnym skargi W. S. na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę W. S. wniósł skargę...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na bezczynność Wójta Gminy [...] w przedmiocie rozpoznania wniosku o udzielenie informacji publicznej., Na podstawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100