Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SAB/Rz 1/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-30

Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1/ zobowiązuje Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do rozpatrzenia wniosku A. H. z 12...
listopada 2003 r. o udzielenie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku. 2/ zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz...

II SAB/Ke 72/14 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-01-22

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Wójta Gminy do rozpatrzenia wniosku M. S. z dnia [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargę na bezczynność Wójta Gminy O. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. W uzasadnieniu skarżący...

II SA/Wr 172/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-06-09

doręczona stronom postępowania w dniu 15 grudnia 2009 r., W dniu 16 grudnia 2009 r. wymieniona wyżej decyzja została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej., Pismem...
przed organem pierwszej instancji, o decyzji Starosty O. dowiedział się z Biuletynu Informacji Publicznej, w którym informacja w ww. decyzji została podana dopiero 16 grudnia...

II SAB/Kr 53/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-06-28

informacji publicznej w postaci kserokopii decyzji Starosty T. nr [...] z dnia 21 lutego 2011 r., znak [...] wraz z załącznikami I. zobowiązuje Starostę T. do załatwienia...
. (który wpłynął do organu 11 kwietnia 2019 r.) A. F. zażądał od Starosty T. udostępnienie mu informacji publicznej poprzez sporządzenie i przesłanie zwykłej kserokopii...

II SA/Gd 160/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-10-27

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) odmówił udzielenia żądanej informacji oraz odmówił wydania odpisów żądanych przez wnioskodawcę...
dokumentów., W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, iż żądanie wnioskodawcy wykracza poza zakres działania ustawy o dostępie do informacji publicznej, gdyż dokumenty objęte...

II OSK 2079/10 - Wyrok NSA z 2012-01-19

opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej., Odwołanie od decyzji wniosło Stowarzyszenie Zwykłe 'Klub [...]' w O., dalej zwane Stowarzyszeniem, przesyłając je listem...
z dnia [...] grudnia 2009r. nr [...] dowiedziało się z Biuletynu Informacji Publicznej, w którym informacja o tej decyzji została podana w dniu 16 grudnia 2009 r...

II SA/Kr 634/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-12-01

publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej...
na błędnym uznaniu, że obwieszczenie o wydaniu decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej zostało dokonane dnia 4 grudnia 2018 roku, co prowadziło do uznania, że doręczenie...

II SAB/Po 53/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-04

do informacji publicznej, kpa, czy jakiegokolwiek innego przepisu. Do pisma załączono kserokopię pełnomocnictwa udzielonego przez J. W. D. J. K. w dniu (...) września...
udostępnienia kopii decyzji jako informacji publicznej. Dopiero w zażaleniu wniesionym do WINB oraz w skardze skierowanej do tut. Sądu pełnomocnicy strony skarżącej odwołali...

II SA/Rz 603/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-09-20

2011r. znak: [...]., Odwołanie od pisma PINB z dnia 19 stycznia 2012r. złożył J. P. uznając, że jest to decyzja o odmowie dostępu do informacji publicznej., Wspomnianym...
administracyjnej. Nie wydaje się jej bowiem, kiedy wnioskowana informacja nie jest informacją publiczną. Organ powołał się na art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r...

IV SAB/Po 8/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-06

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi D. P. na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w K. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia 1...
Administracyjnego w Poznaniu skargę na bezczynność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej. W skardze strona podniosła...
1   Następne >   +2   +5   +10   100