Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 622 Instytucje ubezpieczeniowe i działalność ubezpieczeniowa X

VI SA/Wa 339/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-24

, działając z zamiarem ochrony interesu publicznego, na stronie internetowej organu, w ramach tzw. listy ostrzeżeń publicznych zamieściła informację, z której wynika...
dotyczą wyłącznie, podawania do publicznej wiadomości informacji odnoszących się do części rynku finansowego jakim jest rynek kapitałowy i to tylko w takim zakresie, jaki...

II GSK 1561/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-30

odrzucenia skargi w sprawie ze skargi 'D.' Sp. z o.o. we W. na informację Komisji Nadzoru Finansowego w przedmiocie wpisu na listę ostrzeżeń publicznych postanawia: oddalić...
internetowej w ramach tzw. 'listy ostrzeżeń publicznych' informację, że 'D.' Sp. z o.o. z siedzibą we W. nie posiada zezwolenia na wykonywanie działalności bankowej polegającej...

VI SA/Wa 431/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-27

, że informacja o tym miała charakter publiczny nie świadczy, że była znana zarządowi skarżącej, zatem wniosek taki jest dowolny,, 2/ organ mylnie przyjął jako początek...
. przed zawarciem z J. B. umowy o pracę w dniu [...] czerwca 2001r. Informacja ta była więc informacją publiczną i można założyć, że powinna być znana i była znana Zarządowi PTE...

II GSK 256/06 - Wyrok NSA z 2007-01-25

. S.A.. Potwierdza to również informacja o składzie Rady Nadzorczej NFI i zmianach w tym składzie, publikowana w Biuletynie Bieżącym NFI. Informacja o powołaniu J. B...
. do Rady Nadzorczej NFI była opublikowana w Biuletynie Bieżącym z dnia 21 czerwca 2001 r. tj. przed zawarciem z nim umowy o pracę w dniu 27 czerwca 2001 r. i jako informacja...

VI SA/Wa 432/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-04-27

. Ujawnienie tych informacji stwarzało hipotetyczną możliwość naruszenia interesu członków Funduszu lub uczestników publicznego obrotu papierami wartościowymi...
'informacje związane z lokatami funduszu /.../, których ujawnienie mogłoby naruszyć interes członków funduszu lub interes uczestników publicznego obrotu papierami...

VI SA/Wa 1388/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-02

do publicznej wiadomości określone informację. Negatywne stanowisko organu co do możliwości udostępnienia żądanych przez skarżącą akt postępowania zostało podtrzymane...
ujawnienia przez H. Spółka Akcyjna informacji o stracie poniesionej przez H. Spółka Akcyjna., W odpowiedzi na skargę organ wskazał, iż pismem z dnia [...] kwietnia 2009 r...

III SA 2661/00 - Wyrok NSA z 2001-06-05

, że wystąpienie spółki 'U.' z K. stanowi informację o naruszeniu art. 9 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz.U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62...
28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej., W uzasadnieniu powyższej decyzji organ nadzoru powołał się na informacje zawarte w piśmie spółki 'U.' z K. stwierdzając...

VI SA/Wa 1716/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-17

inwestorów, a ponadto naruszyła przepis art. 56 ust. 2 ustawy o ofercie, dotyczący terminu przekazywania informacji poufnych do publicznej wiadomości, w przypadku publikacji...
2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do systemu zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych - dalej 'ustawa o ofercie' (Dz...

II GSK 255/06 - Wyrok NSA z 2007-01-25

publicznego obrotu papierami wartościowymi', Sąd uznał, że zbadać należało znaczenie ujawnienia tych informacji dla członków funduszu i innych uczestników publicznego...
' grupę uczestników obrotu, stwarza sytuacje, kiedy podmiot, który posiadł objęte tajemnicą informacje ma przewagę nad innymi uczestnikami publicznego obrotu. Stwarza...

III SA 1437/01 - Postanowienie NSA z 2001-06-26

Pismo nie miało cech władczego rozstrzygnięcia o wymiarze zaległości w płaceniu składek i odsetek lecz było jedynie informacją o stanie rejestrów i w konsekwencji...
Społecznego z dnia 14.03. 2001 r. (...) w przedmiocie - informacji o zadłużeniu postanawia - odrzucić skargę Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznaje skargi na decyzje...
1   Następne >   +2   +5   9