Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 634 Sprawy kombatantów, świadczenia z tytułu pracy przymusowej X

II SA/Ol 817/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-11-14

do wniosku informację o działalności opozycyjnej i doznanych represjach opracowaną przez Instytut Pamięci Narodowej, wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej IPN, biogram...
Pamięci Narodowej, wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej IPN, biogram z Encyklopedii Solidarności oraz kserokopię wyroku Sądu Rejonowego, Wydziału IV Pracy z dnia 30...

II SA/Łd 609/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-12-11

również w Encyklopedii Solidarności i Biuletynie Informacji Publicznej IPN Z akt sprawy wynika, że W. G. przekazał do zasobu IPN fotografie wykonane w czasie kampanii wyborczej...
, jak i nie figurują jako tacy w żadnej dostępnej Urzędowi bazie ( Biuletyn Informacji Publicznej IPN, Encyklopedia Solidarności) prócz P. J., który to poznał stronę dopiero w marcu 1989 r...

II SAB/Bd 45/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-26

terminów zakreślonych w art. 35 § 3 k.p.a. (o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej np. w przypadku informacji publicznej), zgodnie z którym załatwienie sprawy...
jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 270, dalej p.p.s.a.) sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej, która obejmuje m.in. orzekanie w sprawach...

IV SA/Wa 2708/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-01

się w Biuletynie Informacji Publicznej IPN oraz pismo Oddziałowego Biura Lustracyjnego IPN w [...] z [...] stycznia 2019 r. Nadto skarżący wskazał, że o kontaktach z organami...
do żadnej współpracy nie doszło, co miały potwierdzać informacje zawarte w dokumentach SB. Prezes IPN wskazał, że w aktach o sygn. [...] (stara sygn. [...]) - kwestionariusz...

IV SA/Wa 1082/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-16

podniósł, że z wniosku H. D., jak i przedłożonego przez niego uwierzytelnionego wydruku z Biuletynu Informacji Publicznej IPN- KŚZpNP wynika, że wobec wnioskodawcy...
czynności wykonywanych przez nią w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa., Stosownie...

IV SA/Wa 1525/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-24

wnioskodawca przedłożył wydruk z Biuletynu Informacji Publicznej - 'Katalogu osób rozpracowywanych przez organy bezpieczeństwa PRL'; zaświadczenie nr [...] Instytutu Pamięci...
czynności wykonywanych przez nią w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa., II.2. Szef...

IV SA/Wa 1072/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-25

Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w G. z dnia [...] kwietnia 2006 r. o uzyskaniu statusu pokrzywdzonego, wydruk strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej...
zbierania przez organy bezpieczeństwa państwa, celowo i w sposób tajny, informacji i danych dotyczących strony., Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...

IV SA/Po 156/08 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-10-09

Wardzyńskiej- Głównego Specjalisty Biura Informacji Publicznej, w którym Autorka podała, że w Lesznie w 1940 r. okupant utworzył obóz przejściowy, w którym wysiedlone rodziny...
)/06 Zastępcy Dyrektora Biura Edukacji Publicznej IPN Agnieszki Rudzińskiej, dotyczącego obozu przejściowego (Dulag 121 w Pruszkowie), zawarte są szczegółowe informacje...

II OSK 3301/14 - Wyrok NSA z 2016-02-16

Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku z 20 kwietnia 2006 r. o uzyskaniu statusu pokrzywdzonego, wydruk strony internetowej Biuletynu Informacji...
Publicznej IPN zawierający dane osoby z katalogu osób rozpracowywanych, opinię Prezesa Sądu Wojewódzkiego w Zielonej Górze z 5 lutego 1975 r. oceniającą jego pracę jako asesora...

II OSK 1452/20 - Wyrok NSA z 2020-09-29

z Biuletynu Informacji Publicznej IPN KŚZpNP dotyczące jej rozpracowywania przez organy bezpieczeństwa PRL, oświadczenia świadków oraz decyzję Prezesa Instytutu Pamięci...
przez nią w charakterze tajnego informatora lub pomocnika przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa., Decyzją z 30 stycznia 2018 r. Szef...
1   Następne >   +2   +5   +10   100