Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

I SA/Ke 77/21 - Wyrok WSA w Kielcach z 2021-03-25

bowiem indywidualne sprawy rozstrzygane w drodze decyzji administracyjnych, przykładem czego są m.in. odmowa udostępnienia informacji publicznej lub umorzenie...
postępowania o udostępnienie informacji publicznej (art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej), czy też ustanowienie biegłego sądowego...

I SA/Gd 715/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-08-01

opodatkowania w oparciu o ceny paliw silnikowych udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw finansów...
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw finansów publicznych - przy przemieszczeniach realizowanych poza procedurą...

III SA/Wa 630/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-16

do informacji publicznej (art. 6 ust. 1 pkt 5 lit. e) do pojęcia majątku publicznego zalicza dochody i straty spółek handlowych, w których jednostki samorządu terytorialnego...
września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. Nr 113...

I SA/Łd 26/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-03-06

ta ustawa obliguje urząd do bezzwłocznej publikacji orzeczenia w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Jak się okazało...
zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej., Zaskarżone postanowienie przytacza stanowisko P. W., lecz jego uzasadnienie abstrahuje od podniesionych przez niego argumentów...

I SA/Wr 2172/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-02-04

podatkowy do usunięcia naruszenia prawa i uchylenia interpretacji indywidualnej. W piśmie tym wnioskodawczyni złożyła również wniosek o udzielenie informacji publicznej...
interpretacji przepisów prawa nie mają zastosowania uregulowania związane z informacją publiczną i żądanie strony co do udzielenia informacji publicznej nie może być uwzględnione...

I SA/Po 358/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-12

zaskarżonej interpretacji w Biuletynie Informacji Publicznej., Odnosząc się do postawionych zarzutów należy w pierwszej kolejności wyjaśnić, że zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt...
stwierdzić, że nie jest zasadny zarzut związany z niezamieszczeniem zaskarżonej interpretacji w Biuletynie Informacji Publicznej. Jak wyjaśniono w odpowiedzi na skargę istnieje...

III SA/Wa 3303/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-07

, w danym zakresie lub rodzaju, w formie obwieszczenia publikowanego w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji i na stronie internetowej Agencji. W tym celu Agencja...
dostępnych danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń oraz publikuje ją, w formie obwieszczenia, w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji po jej zatwierdzeniu...

I SA/Sz 800/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-10-20

i Gliwicach (podano bez daty i sygnatury) zapadłe na gruncie ustawy z 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (art. 4), oraz powołał się ogólnie na poglądy NSA...
w orzecznictwie sądów administracyjnych, analizując status komornika na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach...

I SA/Bd 505/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-08-25

Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów, poprzez zastosowanie protokołu wywoływania zdalnego dostępu do obiektów (SOAP), opisanego językiem opisu usług...
PIT-11 przez płatników, tj. nie regulują zasad przekazywania informacji pomiędzy podmiotami nie będącymi podmiotami publicznymi. Uznał, że w przepisach tych ustawodawca...

I FSK 1808/17 - Wyrok NSA z 2021-12-08

w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych)., Głównym założeniem spółki...
silnikowych udostępnianie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych przy przemieszczeniach...
1   Następne >   +2   +5   +10   100