Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA 155/01 - Wyrok NSA z 2001-12-05

Uprawnienia prasy do żądania informacji są nierozerwalnie powiązane z jawnością życia publicznego i realizowane w stosunku do organów władzy publicznej, osób pełniących...
realizowaną także w związku z prawem obywatela do informacji o działalności organów władzy publicznej w funkcjonalnym rozumieniu, obejmującym dostęp do dokumentów i wstęp...

II SA 172/01 - Wyrok NSA z 2001-09-19

przekazu uprawniają do uzyskiwania informacji o działalności tak pojmowanych organów władzy i podmiotów wykonujących zadania władzy publicznej. Prawo do uzyskiwania...
informacji obejmuje także dostęp do dokumentów takich organów. Gwarancje wolności prasy powiązane są ściśle z zasadą jawności życia publicznego realizowaną w związku z prawem...

II SA/Ka 2449/01 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2001-12-03

przez skarżącą informacji mieścił się w tych granicach, bo materia prowadzenia szkół i innych placówek oświatowych należy do zakresu działalności publicznej w rozumieniu cytowanego...
do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego oraz kontroli i krytyki społecznej. W przekonaniu Sądu realizację tych zasad zapewniały informacje udzielone...

II SAB 254/01 - Wyrok NSA z 2001-12-11

zobowiązującego organ do wydania stosownego aktu. W sprawach prasowych przyjmuje się, że taka bezczynność nie istnieje lecz oznacza odmowę udzielenia informacji...
Prasowej 'Studentka' we W. na odmowę udzielenia informacji prasowej przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 sierpnia 2001 r. w przedmiocie orzecznictwa...

III SA 2917/00 - Wyrok NSA z 2001-05-22

Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 30.08.2000 r. (...) w przedmiocie odmowy zwolnienia z obowiązku przekazania do publicznej wiadomości informacji przekazanych do KPWiG...
na zwolnienie z obowiązku przekazania do wiadomości publicznej informacji przesłanej w raporcie bieżącym do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd w dniu 22 sierpnia...

II SAB/Kr 58/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-06-18

nie ma obowiązku podawania informacji tego rodzaju na każcie żądanie poszczególnych mieszkańców Gminy. Informacja taka została podana do publicznej wiadomości na sesji...
administracyjnym. Spór o to czy organ publiczny respektuje konstytucyjne prawo do informacji uzasadnia poszukiwanie w art. 17 w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o NSA...

II SA/Kr 1995/00 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2001-06-18

zakwalifikowano jako naruszenie prawa do informacji o działaniu władz publicznych, zagwarantowanego w art. 61 Konstytucji RP. W terminie późniejszym pozostałe osoby skargę wycofały...
, Woś, op. cit., str. 60/ Nie może ulegać żadnej wątpliwości, że brak udostępnienia informacji urzędowych przez władze publiczne nie jest brakiem czynności prawa...

III RN 16/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-07-06

Przepis art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych /t.j. Dz.U. 1998 nr 119 poz. 773 ze zm./, który stanowi, że zamawiający może udzielić...
od zasady udzielania zamówień publicznych w trybie przetargu. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 6 lipca 2001 r. sprawy ze skargi Kierownika Biura Wyborczego na decyzję...

II SA/Łd 1080/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2001-06-12

Zasada udzielania informacji prawnych stronom, tak by nie poniosły szkody z powodu nieznajomości przepisów prawa może być naruszona nie tylko przez odmowę udzielenia...
informacji czy jej brak. Narusza ją także udzielenie informacji niepełnej, wprowadzającej w błąd. Wynikającemu z powołanego przepisu obowiązkowi organu odpowiada prawo...

III RN 87/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2001-04-06

z przepisem art. 61 ust. 1 zdanie pierwsze Konstytucji RP obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje...
publiczne. Nie ulega zatem wątpliwości, że prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu terytorialnego, w tym działalności rady gminy...
1   Następne >   +2   +5   +10   14