Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Normalizacja X

OSK 205/04 - Wyrok NSA z 2004-05-31

określonym w art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./, jeżeli informacja ma dotyczyć Polskiej Normy...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej kopii Polskiej Normy PN-EN 29008:2001 Butelki szklane - Odchylenie osi od pionu - Metoda badania nie może być w tym trybie...

II SA 837/03 - Wyrok NSA z 2003-07-02

1. Polska Norma jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm...
. o normalizacji /Dz.U. nr 169 poz. 1386/ nie można wyprowadzać wniosku, iż przedmiotowa ustawa wyłącza stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Naczelny Sąd...

II GSK 852/18 - Wyrok NSA z 2018-10-18

, powołując się na art. 26 ust. 7 u.w.b. (przewidujący obowiązek publikacji przez GINB wyników badań próbek w formie komunikatu w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego...
, ale również 'inne podmioty posiadające dowody lub informacje niezbędne do ustalenia, czy wyrób budowlany spełnia wymagania określone niniejszą ustawą' są obowiązani do przekazania tych dowodów...

II GSK 870/18 - Wyrok NSA z 2018-10-18

o nazwach: '[...]', '[...]' informacji '[...]' wskazuje, iż ww. wyroby zostały wyprodukowane metodami tradycyjnymi, podczas gdy do ich produkcji zostały zastosowane...
o bezpieczeństwie., VII. brak wskazania w oznakowaniu informacji o zastosowanych procesach technologicznych (pieczeniu w przypadku 2 partii kiełbas oraz wędzenie...

II GSK 1923/18 - Wyrok NSA z 2022-04-28

października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006...
'). Stwierdzone nieprawidłowości w oznakowaniu opakowań jednostkowych przedmiotowych partii polegały - w ocenie tego organu - na braku informacji o terminie przydatności do spożycia...

II SA 59/98 - Wyrok NSA z 1998-03-24

i pochyleniu poprzecznym ponad 5 procent. Generalny Dyrektor Dróg Publicznych decyzją z dnia 11 grudnia 1997 r. utrzymał w mocy decyzję Naczelnego Dyrektora Dróg Publicznych...
nie jest okolicznością łagodzącą, ponieważ każdy użytkownik dróg publicznych musi spełniać wszystkie wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie...

II GSK 2000/11 - Wyrok NSA z 2013-01-17

jest zarówno producentem jak i wprowadzającym do obrotu omawiane artykuły spożywcze. Ponadto stwierdził, że kontrola prawidłowości oznakowania opakowań wykazała brak informacji...
na nieudokumentowanie przez Spółkę braku obecności substancji dodatkowej w produkcie gotowym i nieumieszczenie informacji o jej stosowaniu w produkcie gotowym, co zdaniem...

II GSK 273/10 - Wyrok NSA z 2011-02-17

' i w deklaracji producenta umieszczonej na etykiecie. Organ powołał przepisy Ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i Ustawy o cenach, wskazał, że wszelkie informacje...
2009 r. (data ta pokrywa się z datą wynikającą z faktury VAT). Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z jednoczesną informacją o możliwości składania wniosków...

GSK 1047/04 - Wyrok NSA z 2004-12-07

1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. Nr 88 z 1995 r. poz. 439). Naruszenie przepisów postępowania jako mających wpływ na wynik sprawy, a to art. 135 i 141 § 4 ustawy...
publicznej wyjaśnień na jakiej podstawie przyjęto, że należą do grupy SWW 0672-21. Skarżąca od 1993 r. sprowadzała przedmiotowe urządzenia firmy 'Kroll' na podstawie...

II GSK 20/20 - Wyrok NSA z 2020-05-21

przez przepisy prawa organom administracji publicznej postępowanie kontrolne stanowi zespół czynności mających na celu ustalenie stanu faktycznego w sferze regulowanej...
przepisami prawa publicznego. Czynności te, choć ułożone przez prawo i dokonywane sekwencyjnie, nie stanowią jednak postępowania administracyjnego, bowiem nie są nakierowane...
1   Następne >   2