Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Kr 69/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-11-26

2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, obowiązanych do udostępnienia na żądanie informacji publicznej znajdującej się w jego posiadaniu...
informacji publicznej - zobowiązuje Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w K. do rozpatrzenia sprawy z wniosku skarżącego o udzielenie informacji publicznej...

II SA/Kr 2267/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-11-12

1. Organy Państwowej Inspekcji Pracy mają charakter organów władzy publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej o wytworzonej przez te organy i znajdującej się w ich posiadaniu dokumentacji...

II SAB 180/02 - Wyrok NSA z 2002-09-27

udzielenia informacji publicznej oddala skargę Stan sprawy przedstawiał się następująco. W dniu 14 stycznia 2002 r. pan J. R. złożył wniosek do Komendanta Głównego Państwowej...
go, że jego wniosek nie może być rozpatrzony pozytywnie, gdyż nie stanowi informacji publicznej, lecz jest sprawą indywidualną z zakresu administracji publicznej...

II SA/Ka 939/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-08-07

Przedmiotowy zakres dostępu do informacji publicznej, jak to wynika z samego tytułu ustawy i definicji zawartej w jej art. 1 ust. 1 - odnosi się przede wszystkim...
do informacji 'o sprawach publicznych', zatem poza zakresem tej regulacji prawnej są informacje innego rodzaju, jak w szczególności o charakterze prywatnym /cywilnym/. Naczelny...

II SA 2867/02 - Wyrok NSA z 2002-12-11

Odmowa udostępnienia informacji publicznej wymaga wydania decyzji administracyjnej tylko wtedy, gdy chodzi o informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 16 września...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Jacka B. na decyzję Okręgowego...

II SAB/Wr 42/02 - Postanowienie NSA oz. we Wrocławiu z 2002-12-19

. na bezczynność Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia skargę odrzucić W dniu 25 lutego 2002 r...
oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej' o sporządzenie odbitek kserograficznych z akt sprawy dyscyplinarnej., W dniu 12 marca 2002 r. skarżący wezwał organ do usunięcia...

II SA/Lu 507/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-06-20

1. Żądana przez wnioskodawcę informacja publiczna w świetle art. 7, art. 8, art. 10 i art. 11 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U....
odmawiająca udzielenia żądanej przez wnioskodawcę informacji publicznej na podstawie art. 5 ust. 1 i art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie...

II SA 3301/02 - Wyrok NSA z 2002-12-19

przyjęcie szkody i odpowiedzialności odszkodowawczej organu., W pierwszej sytuacji - nie znajduje zastosowania ustawa o dostępie do informacji publicznej na podstawie jej art. 1...
aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych /Dz.U. nr 62 poz. 718 ze zm./., W drugiej sytuacji sprawa nie ma charakteru informacji publicznej, nie dotyczy...

II SAB 113/02 - Wyrok NSA z 2002-06-20

Żądane przez skarżącą informacje /uchwały w sprawie ogrodzenia osiedla, opłat za ciepłą wodę i ochronę osiedla/ należą też do grupy informacji publicznych wskazanych...
w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy...

II SA/Łd 951/02 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 2002-07-25

i mienia wójta gminy ani prezesa ZGK. Umowa ta dotyczy mienia komunalnego i jego wykorzystywania oraz wykonywania zadań publicznych. W związku z tym jest informacją publiczną...
i mają do niej zastosowanie przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej., Skarżący podniósł, że od 24 lutego bezskutecznie stara się o udostępnienie umowy...
1   Następne >   +2   +5   +10   16