Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Ol 310/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-21

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję...
Odwoławczego z dnia '[...]' w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Z akt sprawy i uzasadnienia zaskarżonego rozstrzygnięcia wynika następujący stan faktyczny...

II SAB/Bd 47/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-10-08

Inne w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. Wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] kwietnia 2020 r., przesłanym do Miejskiego Zarządu Dróg...
(MZD) w T., skarżąca D. K. - Z. zwróciła się o udostępnienie informacji publicznej poprzez przekazanie drogą elektroniczną:, Umowy zawartej z [...] Z. K.,, Wszystkich...

II SAB/Bd 32/20 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2020-08-19

Zarząd Dróg w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę. P. z dnia [...] maja 2020 r. D. Z., na podstawie art. 3 § 2 pkt 8, art. 50 § 1, art. 52 § 2 i art...
na bezczynność Zarząd Dróg, zarzucając naruszenie art. 13 ust. 1, art. 13 ust. 2, art. 16 ust. 1 ustawy z dnia [...].09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U....

II SAB/Kr 112/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-20

zwrotu kosztów postępowania. J. R. w dniu 11 czerwca 2020 r., za pośrednictwem poczty e’mail wystąpił do Wojewody z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej...
o następującej treści:, 'Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji RP oraz art. 10 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429...

II SAB/Wa 640/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-10

[...] czerwca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę. W piśmie z dnia [...] sierpnia 2019 r. I.K. (dalej także: 'skarżący' lub 'strona skarżąca...
') w przedmiocie rozpatrzenia jego wniosku z dnia [...] czerwca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej., Na podstawie akt niniejszej sprawy Sąd ustalił następujący stan...

II SA/Ol 309/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-07-02

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' nr '[...]' w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz utrzymaną nią w mocy decyzję...
Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]' w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Z akt sprawy i uzasadnienia zaskarżonego rozstrzygnięcia wynika następujący stan...

II SAB/Wa 176/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-14

rozpoznania wniosku z [...] listopada 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z siedzibą w [...] do rozpatrzenia wniosku...
M. D. z [...] listopada 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; 2. stwierdza...

II SAB/Op 49/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-11-09

udostępnienia informacji publicznej 1) zobowiązuje Komendanta Powiatowego Policji w Nysie do załatwienia wniosku T. H. z dnia 17 czerwca 2019 r., w zakresie jego pkt 1...
r. - Prawo prasowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1914) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz...

II SAB/Po 129/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2020-12-09

. na bezczynność Inspektor Sanitarny w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę W niniejszej sprawie przedmiotem zaskarżenia jest bezczynność organu...
- Inspektor Sanitarny polegającą na niewywiązaniu się z obowiązku udostępnienia informacji publicznej wskazanej we wniosku z dnia [...] września 2020 r. tj. udostępnienia...

II SAB/Ke 23/20 - Wyrok WSA w Kielcach z 2020-05-20

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Marszałka Województwa Świętokrzyskiego do rozpatrzenia wniosku A. S. z dnia 22 stycznia 2020 r. o udostępnienie...
informacji publicznej, w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku; II. stwierdza, że bezczynność organu miała miejsce bez rażącego naruszenia prawa; III...
1   Następne >   +2   +5   +10   100