Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

IV SAB/Wr 25/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-12-07

listopada 2004 r. przy udziale - sprawy ze skargi T. P. na bezczynność Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego we W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej...
się zobowiązania tego organu do wydania rozstrzygnięcia w sprawie udostępnienia informacji publicznej., W uzasadnieniu podał, że działając na podstawie ustawy o dostępie...

II SA/Wa 46/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-27

na wyższe stanowiska w służbie cywilnej stanowią informację publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198...
ze zm./., Zgodnie z art. 1 ust. 1 ww. ustawy, każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy., Z kolei art. 6 ustawy zawiera...

IV SA/Wr 505/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-10-20

dostępu i korzystania ze szczególnego rodzaju informacji publicznej, tj. dokumentów. Żaden inny organ nie może wydawać aktów dotyczących tej kwestii., 2. Ustalenie stawki...
opłaty za godzinę pracy pracownika, który w imieniu podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej wykonuje pracę dodatkową związaną z przygotowaniem informacji...

II SAB/Rz 1/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-30

Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1/ zobowiązuje Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego do rozpatrzenia wniosku A. H. z 12...
listopada 2003 r. o udzielenie informacji publicznej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wyroku. 2/ zasądza od Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego na rzecz...

IV SA/Wr 241/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-12-16

roku sprawy ze skargi A. B. na bezczynność Spółdzielni Mieszkaniowej W.- P. we W. w sprawie udostępnienia informacji publicznej; 1. z o b o w i ą z u je Spółdzielnię...
dotyczącej udostępnienia informacji publicznej w zakresie pozwolenia na budowę i ksiązki obiektu budowlanego budynku mieszkalnego we W. przy ul. Z. [...] -[...]; 2. z a s ą d...

II SAB/Op 13/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-12-07

[...] w przedmiocie informacji publicznej oddala skargę. Pismem z dnia 12 sierpnia 2003 r., R. Z. zwrócił się w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej, do Starosty...
nie są informacjami publicznymi w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, bowiem należą do sfery stosunków pracodawca - pracownik i podlegają ustawie z dnia 26...

II SAB/Rz 25/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-08-04

Oświaty w przedmiocie dostępu do informacji publicznej zobowiązuje Kuratora Oświaty do załatwienia wniosku J. B. z dnia 12 kwietnia 2004 r. o udostępnienie informacji...
sądowego. W skardze z daty Rzeszów, 22.06.2004 r. J. B. zarzucił Kuratorowi Oświaty bezczynność w sprawie dostępu do informacji publicznej. Wniósł o zobowiązanie organu...

II SAB/Ol 56/04 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2004-12-22

Cieplnej sp. z o.o. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I. zobowiązuje Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o. do rozpatrzenia wniosku skarżącej z dnia...
w rozpoznaniu wniosku skarżącej o udzielenie informacji publicznej. W uzasadnieniu skargi spółka argumentowała, iż wyrokiem z dnia 30 czerwca 2004r. Wojewódzki Sąd...

II SAB/Rz 26/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-08-04

w W. na bezczynność Kuratora Oświaty w R. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej zobowiązuje Kuratora Oświaty do załatwienia wniosku Ogólnopolskiego Akademickiego Związku...
Zawodowego w W. z dnia [...]r. o udostępnienie informacji publicznej w terminie 14 dni od otrzymania wyroku; zasądza od Kuratora Oświaty na rzecz Ogólnopolskiego...

II SA/Lu 781/04 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-12-22

[...]. Nr [...] w przedmiocie odmowy udzielenia informacji publicznej I stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji; II zasądza od Wojewody na rzecz Rzecznika...
z wnioskiem z dnia 7 maja 2004 r. o udostępnienie informacji publicznej w zakresie ilości decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w 2003 r. oraz o wyszczególnienie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100