Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Cudzoziemcy X
  • Symbol

II SAB/Go 143/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-08-01

w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Starostę do rozpoznania wniosku skarżącej K.S. z dnia [...] r. o udostępnienie informacji publicznej...
wniesionej w niniejszej sprawie przez K.S. jest bezczynności Starosty [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej, tj. udostępnienia wszystkich umów podpisanych...

I SAB/Wr 1512/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-11-25

w zakresie w jakim przepis ten stanowi podstawę prawa do uzyskiwania informacji publicznej poprzez błędne zastosowanie polegające na nieudostępnieniu informacji...
publicznej na wniosek;, - art. 10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie w jakim z przepisów tych wynika...

IV SA/Wa 3802/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-25

r. ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych...
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji...

I SAB/Wr 116/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-12-13

w dniu 24.12.2021 r. wskazano na naruszenie: art. 61 ust. 1 Konstytucji RP w zakresie w jakim przepis ten stanowi podstawę prawą do uzyskiwania informacji publicznej poprzez...
błędne zastosowanie polegające na nieudostępnieniu informacji publicznej na wniosek; art. 10 ust. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie...

II SAB/Wr 293/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-06-23

ten stanowi podstawę prawa do uzyskiwania informacji publicznej poprzez błędne zastosowanie, polegające na nieudostępnieniu informacji publicznej na wniosek, art. 10 ust...
. 1 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w zakresie w jakim z przepisów tych wynika, że informacja nieudostępniona...

II SAB/Wr 1576/22 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2023-02-23

ma prawo do informacji o środowisku i jego ochronie na warunkach określonych ustawą, zaś poprzez art. 8 ust. 1 nakazuje władzom publicznym udostępniać każdemu informacje...
o środowisku i jego ochronie, które są informacjami znajdującymi się w posiadaniu władz publicznych lub informacjami przeznaczonymi dla władz publicznych, w zakresie...

IV SA/Wa 1045/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-02

albo załatwianych milcząco., Jak wskazał NSA w wyroku z dnia 24 kwietnia 2018 r., sygn. akt I OSK 931/16, CBOSA, 'Postępowanie o udzielenie informacji publicznej...
informacji publicznej są w zasadzie wyłącznie wnioskodawca i podmiot, do którego skierowano taki wniosek o udzielenie informacji publicznej. Przepisy kodeksu postępowania...

IV SA/Wa 320/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-22

, Biuletynie Informacji Publicznej, czy innych dokumentach., W ocenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego do skutecznego wniesienia przez stronę odwołania na dany adres...
publicznej wskazał między innymi, że cudzoziemiec był prawidłowo pouczony o możliwości złożenia odwołania do Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców za pośrednictwem Wojewody...

III SAB/Lu 7/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2021-10-19

norm przepisanych;, 6) zobowiązanie organu do dołączenia otrzymanego wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia [...] lipca 2021 r., zarejestrowanego w L. Urzędzie...
) przeprowadzenie na podstawie art. 106 § 3 p.p.s.a. dowodów uzupełniających z:, a) wniosku o udostępnienie informacji publicznej z dnia 30 lipca 2021 r., zarejestrowanego w L...

II OSK 829/13 - Wyrok NSA z 2014-10-17

się nieprawdziwych informacjach na jego temat zawartych w złożonych na niego donosach. Skarżący wyjaśnił, że chciałby kontynuować studia w Polsce, a także mieć możliwość wyjazdu...
, w świetle których w wykazie przechowuje się dane cudzoziemca, jeżeli jego wjazd lub pobyt są niepożądane ze względu na zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100