Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Policja X
  • Symbol

II SAB/Sz 29/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-08-22

udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza, że Komendant Policji dopuścił się bezczynności w zakresie rozpoznania pkt 1, 2, 3, 6 i 8 wniosku skarżącego E. G. z dnia...
. zwrócił się do Komendanta Policji - za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP - o udostępnienie następującej informacji publicznej...

I OSK 2937/19 - Wyrok NSA z 2020-04-16

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki...
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą w [...] (dalej: 'organ', 'Spółka') w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej w pkt.: 1) zobowiązał organ...

III SAB/Kr 101/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-07

informacji publicznej skargę oddala Skarżący K. J. wniósł skargę na bezczynność Komendanta Powiatowego Policji w przedmiocie załatwienia sprawy udostępnienia informacji...
w sprawach skarg na bezczynność organów w zakresie udzielania informacji publicznej., Skarga jest nieuzasadniona, ale nie z tych powodów, na które wskazuje Komendant Powiatowy...

II SAB/Op 146/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-12-28

informacji publicznej 1) zobowiązuje Komendanta Miejskiego Policji w Opolu do rozpoznania wniosku skarżącej z dnia 17 października 2017 r. w części dotyczącej pkt 1-6, w terminie...
Komendanta Miejskiego Policji w Opolu dotyczącą nieudzielania informacji publicznej w trybie art. 1-3 ustawy o dostępie do informacji publicznej w sprawie: 1) podania...

I OSK 2037/17 - Wyrok NSA z 2019-05-07

Ministra Energii w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 27 lipca 2016 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Ministra Energii...
w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia [...] lipca 2016r. o udostępnienie informacji publicznej: zobowiązał Ministra Energii do rozpatrzenia wniosku Kancelarii O. Sp.k....

II SAB/Sz 53/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-09-12

udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza, że Komendant Policji dopuścił się bezczynności w zakresie rozpoznania pkt.1 wniosku skarżącego z dnia 29 kwietnia 2019 r., II...
Policji w S., dalej jako 'organ', w przedmiocie nierozpoznania jego wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Skarżący wyjaśnił, że wnioskiem z dnia, 29 kwietnia...

I OSK 1992/17 - Wyrok NSA z 2019-05-07

Ministra Spraw Zagranicznych w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 5 kwietnia 2017...
informacji publicznej, zobowiązał Ministra Spraw Zagranicznych do rozpatrzenia wniosku skarżącego M.P. z dnia 8 września 2016 r. w terminie 14 dni od dnia otrzymania...

II SAB/Wa 647/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-19

wniosku z dnia [...] lipca 2019 r. o udostępnienie informacji publicznej 1. zobowiązuje Ministra Energii do rozpatrzenia wniosku I. L. z dnia [...] lipca 2019 r...
. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy, 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała z rażącym...

II SAB/Wa 134/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-12

w Warszawie wniosek o wymierzenie Komendantowi Głównemu Policji grzywny tytułem 10-miesięcznej bezczynności organu w przedmiocie nieudostępnienia informacji publicznej...
[...] stycznia 2007 r. wniósł do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (dalej: 'MSWiA') o udostępnienie informacji publicznej 'z zakresu przeprowadzonych postępowań dot...

II SA 1306/03 - Postanowienie NSA z 2003-07-08

jedynie wystąpić zgodnie z art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198 ze zm./ do właściwego sądu powszechnego...
. (...) w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej postanawia: odrzucić skargę. Krystyna S. 5 stycznia 2003 r. złożyła w Komendzie Wojewódzkiej Policji w G. wniosek...
1   Następne >   +2   +5   +10   100