Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Fundacje X

I OSK 2613/12 - Wyrok NSA z 2013-02-14

. oraz nr [...] z dnia [...] stycznia 2008 r. nie zawierały informacji dotyczących wszystkich zebranych w ramach zbiórki publicznej środków, ich wydatkowania oraz kosztów zbiórki...
. O publicznym charakterze zbiórki decyduje skierowanie apelu do bliżej nieokreślonego adresata, co oznacza, że każdy, kto zapozna się z informacją, może dokonać wsparcia...

VII SA/Wa 50/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-04

informacji dotyczących wszystkich zebranych w ramach zbiórki publicznej środków, ich wydatkowania oraz kosztów zbiórki, co oznacza naruszenie art. 9 ustawy., Organ ponownie...
na przeprowadzenie zbiórki publicznej skargę oddala Decyzją nr [...] z dnia [...] września 2011r. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 4...

I SA/Kr 367/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-07

prawnej rozstrzygnięcia wskazano art. 207 ust. 9 i ust. 2 w związku z ust. 8 i ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013...
w dniu 31 stycznia 2013 r. W dniach 24-25 września 2013 r. IZ MRPO przeprowadziła kontrolę na zakończenie realizacji projektu, która zakończona została Informacją pokontrolną...

VII SA/Wa 1413/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-12-15

pozyskał bowiem informację o rozwiązaniu z Fundacją umów zawartych na realizację przedmiotowych zadań w 2019 r. przez powiaty: [...], [...] i [...]. W trzech wskazanych...
publicznego. Minister Sprawiedliwości postanowieniem z dnia [...] lutego 2020 r. zawiadomił stronę, o braku możliwości załatwiania sprawy w terminie określonym w art. 35...

VII SA/Wa 1309/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-13

, z których otrzymał informacje na temat Fundacji (zob. str. 5-6 decyzji). Następnie wskazał, że na podstawie szczegółowej weryfikacji informacji przedłożonych przez wszystkich starostów...
z ich strony do zawarcia umów (w pojedynczym przypadku zgodnie z informacją starosty [...] brak odpowiedzi przez Fundację na monity telefoniczne i mailowe), jest kwalifikowany...

VII SA/Wa 1310/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-13

to, że zaspokajanie zbiorowych potrzeb w zakresie świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej stanowi zadanie publiczne., Zgodnie z art. 11 ust. 7 w związku z art. 6 ust. 2...
w przedmiocie realizacji zadania publicznego. Wprawdzie oświadczenie z [...]lutego 2019 r. o rozwiązaniu umowy zostało podpisane m.in. przez wicestarostę [...], jednak posiadał...

I GSK 1536/22 - Wyrok NSA z 2022-11-23

Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2022 r. sygn. akt V SA/Wa 1789/21 w sprawie ze skargi S. E. i S. Z. sp. jawna w [...] na informację Mazowieckiej Jednostki...
wyrokiem z dnia 5 lipca 2022 r., sygn. akt V SA/Wa 1789/21, po rozpoznaniu skargi S. E. i S. Z. sp. jawna w [...]na informację Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów...

III ARN 7/96 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-06-13

informację, podpisaną przez upoważnionego pracownika tego organu, z której wynika, że towary te są zwolnione od cła na postawie art. 14 ust. 1 pkt 15 prawa celnego...
organ administracji publicznej, dokonane na wniosek podmiotu zainteresowanego rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej, jest wiążące dla organu załatwiającego...