Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 601/05 - Wyrok NSA z 2006-05-24

udostępnienia informacji publicznej 1) oddala skargę kasacyjną 2) zasądza od Rektora [...] na rzecz Redakcji [...] kwotę 120 zł. (stu dwudziestu) tytułem zwrotu kosztów postępowania...
[...] w terminie 14 dni od doręczenia tego wyroku, ze stwierdzeniem prawomocności, informacji publicznej w postaci listy osób przyjętych w latach akademickich 2002/2003...

IV SA/Wr 922/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-05

i Gminy W. z dnia 6 września 2004 r. Nr 145/2004 w przedmiocie instrukcji udostępniania informacji publicznej oraz ustalenia wysokości opłat pobieranych za udostępnianie...
informacji publicznej I. stwierdza nieważność zaskarżonego zarządzenia; II. orzeka, że zaskarżone zarządzenie nie podlega wykonaniu. Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy...

II SAB/Gd 36/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2006-10-25

Miasta w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Burmistrza Miasta do udostępnienia skarżącemu R. K., w terminie 14 dni od doręczenia wyroku...
ze stwierdzeniem jego prawomocności, informacji publicznej w postaci załączników stanowiących integralną część porozumienia zawartego w dniu 20 września 2005 roku w R. pomiędzy...

II SAB/Wa 119/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-07

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej - 1) zobowiązać Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej do rozpoznania wniosku B.K. z dnia [...] czerwca 2005 r...
. o udzielenie informacji publicznej w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku 2) zasądza od Prezesa Urzędu Patentowego RP na rzecz skarżącego B.K....

II SA/Wa 1721/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-02-22

1. W zakresie prawa dostępu do informacji interes publiczny istnieje wówczas, gdy uzyskanie określonych informacji mogłoby mieć znaczenie z punktu widzenia...
informacji publicznej przetworzonej powinien wydać decyzję odmawiającą udzielenia żądanej informacji z takim właśnie uzasadnieniem., 2. Wnioskodawca, występujący o udostępnienie...

I OSK 1347/05 - Wyrok NSA z 2006-10-17

skargę P. J. na decyzję Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia [...], [...] odmawiającą udzielenia informacji publicznej., W uzasadnieniu wyroku Sąd podał...
, że w dniu 11 stycznia 2005 r. P. J. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w [...] z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej. Treść wniosku obejmuje wiele...

II SA/Wa 1854/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-27

ze skargi Z. z siedzibą w K. na pismo Ministra Finansów z dnia [...] września 2005r. nr [...] w przedmiocie dostępu do informacji publicznej postanawia odrzucić skargę...
gwarancji. Jednakże umowa gwarancji nie spełnia wymogów określonych w ustawie o dostępie do informacji publicznej, tzn. nie jest informacją publiczną, w rozumieniu ww. ustawy...

II SAB/Wa 99/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-24

w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1. zobowiązuje Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej do rozpoznania wniosku D.O z dnia [...] grudnia 2004 r. o udzielenie...
informacji publicznej w terminie 30 dni od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 2. zasądza od Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz skarżącej...

II SAB/Wa 192/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-14

Izby Biegłych Rewidentów w przedmiocie dostępu do informacji publicznej 1) zobowiązuje Krajową Komisję Nadzoru Krajowej Izby Biegłych Rewidentów do rozpatrzenia wniosku J...
. F. o udostępnienie informacji publicznej z dnia 15 czerwca 2005 r., w terminie 14 dni od daty uprawomocnienia się niniejszego wyroku; 2) zasądza od Krajowej Komisji...

II SAB/Sz 6/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-02

w przedmiocie udzielenia informacji publicznej I zobowiązuje Wójta Gminy do rozpoznania wniosku T.D. z dnia [...]r. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej dotyczącej...
[...] do usunięcia naruszenia prawa i udzielenia informacji publicznej poprzez:, - doręczenie na piśmie treści opinii Komisji [...] Rady Gminy w [...] z dnia [...]r. wraz...
1   Następne >   +2   +5   +10   100