Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Paszporty X

II SAB/Wa 255/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-11-20

z dnia [...] września 2011 r. o udostępnienie informacji publicznej [...] p o s t a n a w i a: przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
Administracyjny w Warszawie w punkcie 1 odrzucił skargę W. S. na bezczynność Wójta Gminy K. w przedmiocie dostępu do informacji publicznej, a w punkcie 2 przyznał ze środków...

IV SA/Wa 492/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-29

informacji dotyczących jego osoby (ust. 1)., Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym...
, oraz poprzez odmowę wydania zaświadczenia z uwagi na możliwość uzyskania przez stronę żądanych informacji w inny sposób;, 4. art. 8 k.p.a. w zw. z art. 11 k.p.a. w zw...

II SA/Wr 492/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-09-23

. o drogach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 260 ze zmianami), - § 44 ust. 1 we fragmencie 'uiszczanej przez właścicieli nieruchomości' uchwały z powodu istotnego...
do Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego oraz § 10 rozporządzenia zawierającego wymogi co do samej informacji skarżący podał, że Rada Gminy przewidziała obowiązek...

IV SA/Po 679/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-04-06

opublikowania materiału dla nauczycieli i rodziców, który został przekazany przez nauczycielkę na użytek szkoły do biblioteki publicznej, niezrealizowanie § 8 ust. 2 pkt 5...
, a jedynie dodatkową informację, że w przypadku ponownego złożenia wniosku o rozpoczęcie stażu, odwołująca winna będzie odbyć staż w pełnym wymiarze 2 lat i 9 miesięcy., Pismem z dnia...

IV SA/Wa 2629/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-09-24

informacji, czy przesłanki uzasadniające unieważnienie paszportu p. M. S. są w dalszym ciągu aktualne; pismem z 27 czerwca 2014 r. Prokurator Prokuratury Rejonowej...
lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy; ponadto, organy administracji publicznej...

III SAB/Łd 154/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2023-03-14

, co wykluczało przyjęcie wniosku. Pracownik organu udzielił skarżącemu pełnej informacji o 'zestawie' dokumentów, jakie są niezbędne do ubiegania się o paszport...
informacji o obowiązku posiadania dowodu osobistego, odstąpił od złożenia wniosku o wydanie paszportu nie zgłaszając przy tym dodatkowych wniosków ani w formie ustnej...

IV SA/Wa 699/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-18

osobiście w dniu [...] listopada 2009 r. Ustalenie organu odwoławczego w tym zakresie opiera się na błędnej informacji i nie jest poparte materiałem dowodowym. Skarżący...
ich doręczenia opisał w piśmie z dnia 13 grudnia 2010 r. Dodał, że mimo podjętych prób nie udało mu się uzyskać pisemnej informacji z poczty [...] na temat zasad doręczania...

IV SA/Wa 127/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-07

paszportu wpłynie na ochronę życia i zdrowia wnioskodawcy, przedstawienie informacji zakresie obowiązków służbowych oraz o specyfice wykonywanej pracy mogącej mieć wpływ...
. Jednocześnie podniósł, iż z powszechnie dostępnych informacji, znajdujących się w szczególności na stronach Ministerstwa Spraw Zagranicznych, o procedurach obowiązujących...

IV SA/Wa 2095/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-07

dokumentu paszportowego na wyjazd do [...]. Z informacji zawartych na kwestionariuszu paszportowym wynika, iż u podstaw podjęcia decyzji leżała obawa, iż zakres wykonywanej...
przez skarżącego pracy zarobkowej i posiadanej w związku z jej wykonywaniem specjalistycznej wiedzy i informacji może narazić państwo na utratę wiadomości mających istotne...

II OSK 1353/07 - Wyrok NSA z 2008-11-13

o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, organ paszportowy wydaje decyzję o unieważnieniu paszportu. Unieważnienie paszportu jest zatem obligatoryjne w przypadku...
, gdy przeciwko danej osobie prowadzone jest postępowanie przygotowawcze o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego i z wnioskiem o unieważnienie posiadanego...
1   Następne >   3