Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bank X

VI SA/Wa 2519/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-19

oraz utrzymaną nią w mocy decyzję Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z dnia [...] marca 2012 r.; 2. stwierdza, że uchylone decyzje nie podlegają wykonaniu; 3...
, w związku z art. 21 ust. 3 pkt 2 i ust. 3a, po rozpatrzeniu odwołania A. B.S.A., utrzymał w mocy decyzję Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z dnia [....] marca...

I SA/Łd 1498/97 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-12-01

. w kwocie 2.340.093,00 zł z wzajemnej bezspornej i wymagalnej wierzytelności podatnika z tytułu nie zapłaconej przez Biuro ds. Prywatyzacji i Zamówień Publicznych Ministerstwa...
Publicznych Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, nie może stanowić podstawy do zrealizowania przedmiotowej kompensaty., W tej sytuacji Izba Skarbowa utrzymała w mocy...

III SA/Wa 703/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-08-27

występuje zarówno interes publiczny, jak i ważny interes podatnika uzasadniający umorzenie zaległości podatkowych. Skarżący powołał się na ciężką sytuację zdrowotną...
sposób odkupił swoje winy, a organ powinien wyważyć na zasadzie kosztów i zysków interes fiskalny państwa z interesem publicznym przejawiającym się w zasadzie państwa...

II SA/Rz 476/08 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-12-16

, z zeznania podatkowego informacji o prowadzeniu przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej., Od powyższego postanowienia S. K. złożył sprzeciw zarzucając mu brak...
jeśli wziąć pod uwagę długi okres realizacji budowy, tj. od 2001 r. Odnosząc się do wątpliwości związanych z brakiem informacji o prowadzeniu działalności gospodarczej wskazał...

FSK 1396/04 - Wyrok NSA z 2005-02-08

publicznych, w tym podatków określonych w ustawach. Konstytucja ustaliła expressis verbis zasadę wyłączności ustawowej w sprawach podatkowych, uznaną i stosowaną...
przypadku dochodzi bowiem do 'rażącego naruszenia prawa' polegającego na ponoszeniu przez podatnika ciężarów, które nie są daniną publiczną w rozumieniu przepisów...

FPS 7/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-08-25

z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 115 poz. 1014 ze zm./, Sądy dochodziły do rozbieżnych poglądów, bądź, że uprawnienie do zwolnienia z podatku...
i na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi są dotacjami budżetowymi przesądza art. 69 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych...