Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zgromadzenia X

II SAB/Po 16/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-13

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J.Ł. na bezczynność 'A' Sp. z o.o. w P. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej; postanawia zawiesić postępowanie w sprawie...
na bezczynność 'A' Spółka z o.o. z siedzibą w P. w przedmiocie udzielenia informacji publicznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje., Zgodnie z art. 125...

IV SAB/Wr 51/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-20

i zawsze były one rejestrowane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Dodatkowo zgromadzenie oparte na podobnej zasadzie (przejazd rowerowy) zostało zarejestrowane...
przewidzianej formie oraz braku niezwłocznego opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej zawiadomienia o zgromadzeniu . Skarżący wniósł o stwierdzenie, że bezczynność...

III SAB/Kr 89/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-05-06

Publicznej informacji o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia, względnie wydania w formie decyzji administracyjnej zakazu zgromadzenia w terminie 24 godzin od daty...
w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia. Skarżący wskazał, że jedynie w trzech przypadkach organ gminy został...

III SAB/Gl 39/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-06-29

więc przesłanki do umieszczenia stosownych informacji na stronie Biuletynu Informacji publicznej., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Stosownie do treści...
. J. na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie wpisu do rejestru publicznego - rejestru zgromadzeń., W uzasadnieniu skargi strona wskazała, że zawiadomieniem...

II SA/Bd 242/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-10-07

, miejsce (trasa przejścia) i data oraz godzina rozpoczęcia są elementami niezbędnymi do identyfikacji konkretnego zgromadzenia publicznego. Bez podania tych informacji...
przez organizatora danych. Oczywiście nie są związane przy ocenie charakteru zgłaszanego zgromadzenia publicznego lub kilku zgromadzeń sposobem sformułowania informacji...

IV SA/Wr 291/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-28

przeprowadzenia zgromadzenia publicznego, umorzył postępowanie odwoławcze., W dniu [...] maja 2015 r. skarżący złożył do Wojewody D. odwołanie od decyzji Prezydenta W., ogłoszonej...
ustnie w dniu [...] maja 2015 r. w sprawie zakazu przeprowadzenia zgromadzenia publicznego. W odwołaniu tym wskazano, że pismem z dnia 17 kwietnia 2015 r., (uzupełnionym...

IV SA/Wa 3459/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-01

. i E. S. jako przedstawiciele dwóch planowanych zgromadzeń publicznych zwołanych na dzień [...]listopada 2013 r. Organizatorom przekazano informację, że na zgromadzenie...
w W. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie rozwiązania zgromadzenia publicznego 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. zasądza...

III SA/Gd 524/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-07-08

[...] z dnia 27 czerwca 2014 r., nr [...] w przedmiocie zakazu zorganizowania zgromadzenia publicznego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję...
postępowania. Wnioskiem z dnia 25 czerwca 2014 r. W. Sz. poinformował Wydział Obywatelski Urzędu Miasta o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego przy S. im. A. G. w S...

II SAB/Ol 87/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-11-26

i może zakłócić porządek publiczny. Z uwagi na wskazane powody wyrażono brak akceptacji dla planowanego przedsięwzięcia. Wyjaśniono nadto, że złożone zawiadomienie...
, że planowane przedsięwzięcie mogłoby negatywnie wpłynąć na pracę urzędu oraz zakłócić porządek publiczny, jak również wobec stwierdzenia, że zawiadomienie o pikiecie...

II GSK 817/19 - Wyrok NSA z 2022-09-08

21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z późn. zm., dalej jako: u.d.p.). Okoliczność, że w zgłoszeniu podano datę zgromadzenia...
jako służącego celowi publicznemu, a nie celowi prywatnemu jego organizatora., WSA uznał, że odpowiedzialność za zgłoszenie zgromadzenia publicznego w postaci protestu...
1   Następne >   2