Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Bezrobocie X

IV SAB/Wr 51/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-06-13

Burmistrza D. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. zobowiązuje Burmistrza Miasta D. do rozpoznania punktu 2 wniosku skarżącego z dnia 18 września 2012 r...
o udzielenie informacji publicznej w następującym zakresie: 1) którzy pracownicy Urzędu Miejskiego w D. mają do dyspozycji poza godzinami pracy służbowe telefony...

II SA/Ke 744/10 - Wyrok WSA w Kielcach z 2010-12-22

do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112, poz. 1198) oraz art. 51 ust. 3 i art. 54 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej., W odpowiedzi na skargę Wojewoda...
, art. 6 ust. 3 lit. f ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001, nr 112, poz. 1198) oraz art. 51 ust. 3 i art. 54 ust. 1 Konstytucji RP...

IV SA/Wr 123/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-26

się korzystnie dla skarżącego. Ponadto WSA w W. będzie rozpatrywał skargę strony w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej przez Wojewodę D. W załączeniu skarżący...
przedłożył skargę do WSA w W. na decyzję MRPiPS z dnia [...] czerwca 2020 r. w przedmiocie informacji publicznej., W piśmie z dnia [...] sierpnia 2020 r. skarżący podtrzymał...

II SA/Wa 1347/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-02-06

, dostępnego na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej...
do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej...

III SA/Kr 1454/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2023-02-08

, o którym mowa w art. 4 ust. 9 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej...
teleinformatycznym, o którym mowa w art. 4 ust. 9 ustawy, wskazanym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego ministra, albo, b) na elektronicznej platformie...

II SA/Sz 548/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-12-06

ponownie na utrudnienie w dostępie do kserokopii żądanych dokumentów, naruszenie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz nierzetelne i niezgodne z prawem...
w przekazywaniu skarżącej żądanych informacji co skutkowało brakiem jej czynnego udziału w postępowaniu, czyli naruszeniem art. 7,10 oraz 75 ust. 1 kpa., Wskazała...

I OSK 1256/10 - Wyrok NSA z 2010-12-09

internetowej CEIDG oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki. Natomiast ust. 2 w/w przepisu umożliwia jedynie przyszłemu przedsiębiorcy...
Miejskiego w G., które wpłynęło do Powiatowego Urzędu Pracy w G. w dniu [...] listopada 2009r . ) informację, że O. P. od dnia [...] lipca 2009 r. jest wpisana do ewidencji...

IV SA/Gl 761/18 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-12-11

o dokonanie rejestracji, dostępnego również na stronie internetowej ministra właściwego do spraw pracy, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy...
administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej. Oznacza to, iż Sąd w zakresie swojej właściwości ocenia zaskarżoną decyzję...

II SA/Ol 984/07 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2007-12-13

Zastępca Dyrektora MUP - p. G.G. powołując się na swoje upoważnienie Prezydenta Miasta, gdy tymczasem z informacji zawartej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu...
osoby bezrobotnej oraz prawie do zasiłku. Wobec informacji o nowych okolicznościach nie znanych organowi w dacie wydawania wskazanych wyżej decyzji wznowiono postępowanie...

II SA/Wa 1551/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-22

w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw pracy lub za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej, o której mowa w ustawie...
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, ze zm.). Stosownie zaś do treści § 8 ust. 1 ww...
1   Następne >   +2   +5   +10   100