Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Obywatelstwo X

II OSK 1345/21 - Wyrok NSA z 2024-01-25

bezpieczeństwa lub porządku publicznego., Z informacji zebranych w toku postępowania wynika, że:, 1. Sąd Rejonowy w B., [...] Wydział Karny wyrokiem z [...] grudnia 2013 r...
publicznego powinny być dokonywane na podstawie wszelkich dostępnych organom informacji o cudzoziemcu, w tym również informacji o skazaniu za popełnienie przestępstwa...

II OSK 910/18 - Wyrok NSA z 2019-11-13

i porządku publicznego sprzeciwiające się uznaniu skarżącego za obywatela polskiego. Wskazanie, że informacja, przedstawiona przez prokuratora Prokuratury Okręgowej...
publicznego. Zasadnie informacji wynikających z materiałów niejawnych, a przesądzających o wyniku sprawy, organy nie wskazały w uzasadnieniu wydanych decyzji - w oparciu...

II OSK 644/18 - Wyrok NSA z 2020-01-24

publicznej wyłączy ze względu na ważny interes państwowy oraz w związku z art. 6 ust. 2 i art. 8 ustawy o ochronie informacji niejawnych, z których wynika, że zachodzi potrzeba...
sądowoadministracyjnego i administracyjnego) jeśli przemawia za tym porządek publiczny lub bezpieczeństwo państwowe. Skoro informacje z klauzulą tajności 'tajne' zgodnie z art...

II OSK 2463/21 - Wyrok NSA z 2023-01-04

państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, organ wskazał, że informacje udzielone wojewodzie przesądzają za stwierdzeniem, że w sprawie zachodzi negatywna...
przez skarżącą obywatelstwa polskiego stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa albo ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego., Minister Spraw...

II OSK 3392/18 - Wyrok NSA z 2021-12-02

informacji publicznej, z której wynika, że:, - Wspólnota międzynarodowa uznała Federację Rosyjską za następcę i kontynuatora ZSRR (np. FR została stałym członkiem Rady...
przed ich wyjazdem na Białoruś oraz udzielenie informacji, czy kiedykolwiek rodzice wspólnie zamieszkiwali w Polsce (w przypadku wspólnego zamieszkiwania w Polsce, zwrócono...

IV SA/Wa 1828/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-03

informacji publicznych urzędów marszałkowskich poszczególnych województw wynika, iż w okresie od czerwca do listopada 2005 r. wiele podmiotów otrzymało decyzje zezwalające...
, że ani organ administracji publicznej, ani sąd, orzekając ponownie w tej samej sprawie, nie mogą nie uwzględnić oceny prawnej i wskazań wyrażonych wcześniej w orzeczeniu sądu...

IV SA/Wa 2461/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-21

się do akt sprawy zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności 'tajne' lub 'ściśle tajne', a także do innych akt, które organ administracji publicznej wyłączy...
postępowania dowodowego, wystąpił m.in. do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie o udzielnie informacji, czy nabycie przez cudzoziemkę obywatelstwa...

IV SAB/Wa 93/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-05

informacji z innym podmiotem publicznym na zasadach określonych w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przedstawionych...
środków wskazanych w art. 37 § 1 k.p.a. w związku z art. 52 P.p.s.a., a wniesieniem skargi., Zgodnie z art. 35 § 1 i 3 k.p.a. organy administracji publicznej obowiązane...

II OSK 735/14 - Wyrok NSA z 2015-12-11

osoby, której potwierdzenie dotyczy i jej wstępnych do drugiego stopnia, oraz wszystkich informacji o istotnych okolicznościach niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego...
organ do wezwania wnioskodawcy do uzupełnienia brakujących danych lub informacji. Wnioskodawca podał: własne imię i nazwisko, swoje nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia...

II OSK 1098/11 - Wyrok NSA z 2012-05-11

postępowania ustalono, że M. M. mieszkając w Polsce dopuszczał się naruszania przepisów prawa oraz porządku publicznego. Z informacji uzyskanych z Krajowego Rejestru...
, iż odmowa przyjęcia oświadczenia o woli nabycia obywatelstwa polskiego przez zainteresowanego uzasadniona była informacjami uzyskanymi w toku postępowania a dotyczącymi...
1   Następne >   +2   +5   +10   14