Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Telekomunikacja X

II GSK 952/14 - Wyrok NSA z 2015-03-11

jako 'tajemnica TP'. Jak podkreśliła nigdy nie ujawniała tych informacji do wiadomości publicznej, a także nie są jej znane żadne fakty wskazujące, że informacje te są publicznie...
w ocenie organu administracji, iż nie mogą one dotrzeć do wiadomości osób trzecich w normalnym toku zdarzeń, a te informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej...

II GSK 881/17 - Wyrok NSA z 2019-04-11

związane z prowadzoną przez C. działalnością gospodarczą i mają dla niej niewątpliwą wartość gospodarczą,, - informacje te nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej...
i mają dla niej niewątpliwą wartość gospodarczą, bowiem zawierają wewnętrzne informacje telekomunikacyjne C., informacje te nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej...

VI SA/Wa 4085/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-29

lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,, - informacje te nie są ujawnione do wiadomości publicznej,, - przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania...
do informacji publicznej a nadto dane znajdujące się w w/w bazach zostały zastrzeżone przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych zgodnie z art. 9 Pt., jako stanowiące...

VI SA/Wa 1679/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-15

: [...] oraz skarżąca spółka [...] Sp. z o.o. z siedzibą w S.., W dniu [...] października 2009 r. Prezes UKE opublikował na stronach Biuletynu Informacji Publicznej wyniki...
niezbędne do uznania ich za tajemnicę przedsiębiorstwa. Spółka [...] wyjaśniła, że powyższe informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej, nieznane są ogółowi...

VI SA/Wa 2959/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-19

z art. 11 ust. 4 u.z.n.k., tajemnicą przedsiębiorstwa są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa...
techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą,, - informacje te nie są ujawnione do wiadomości publicznej...

VI SA/Wa 927/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-19

., Prezes UKE ocenił, że ww. informacje zawarte w treści załącznika do pisma B. z [...] lutego 2019 r. nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej., nie są powszechnie znane...
nie stosuje się do akt sprawy zawierających informacje niejawne o klauzuli tajności 'tajne' lub 'ściśle tajne', a także do innych akt, które organ administracji publicznej...

II GSK 517/16 - Wyrok NSA z 2017-01-26

. 211 ze zm.; powoływanej dalej jako: u.z.n.k.), którą są nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa...
te mają znaczącą wartość gospodarczą, spełniają pierwszą przesłankę z art. 11 ust. 4 u.z.n.k. Informacje te nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej. Informacje...

II GSK 612/09 - Wyrok NSA z 2010-05-13

, by krajowe organy regulacyjne, działając zgodnie z krajowymi zasadami dotyczącymi publicznego dostępu do informacji oraz przepisami prawa wspólnotowego i krajowego...
telekomunikacyjnego, uwzględnia zastrzeżenie przy ogłaszaniu informacji lub dokumentów oraz zapewnianiu dostępu do informacji publicznej. Zarówno uprawnienie przedsiębiorcy...

II GSK 5641/16 - Wyrok NSA z 2019-02-27

z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 782, ze zm.,) kopię decyzji stwierdzającej wygaśnięcie Decyzji...
możliwość uwzględnienia wniosku o doręczenie ww. decyzji mogła nastąpić w trybie udostępnienia informacji publicznej. Nie jest, zatem możliwe potraktowanie doręczenia kopii...

VI SA/Wa 382/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-17

)., W tym względzie stwierdził, że informacje, które zostały oznaczone przez T. jako tajemnica przedsiębiorstwa, nie były dotychczas podawane przez T. do wiadomości publicznej...
, również Prezes UKE nigdy ich wcześniej nie udostępnił innym podmiotom. Uwzględnił, że wymienione wyżej informacje nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej...
1   Następne >   +2   +5   +10   41