Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenia X
  • Symbol

I OSK 465/10 - Wyrok NSA z 2010-06-22

informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Gliwicach; 2. zasądza od Samorządowego...
Ubezpieczeń w Warszawie na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej z dnia [...] lipca 2009 r., nr [...] w przedmiocie informacji publicznej...

IV SAB/Wr 507/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-07-13

, a nie osoba, która działała w jego imieniu. Brak wskazania w ustawie o dostępie do informacji publicznej jakichkolwiek wymagań formalnych wniosku o udostępnienie informacji...
ma prawo kwestionować zgodność z prawem działania organu na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej., Rozstrzygana sprawa nie dotyczy oczywiście kwestii związanych...

III SA/Po 1587/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-12-11

żądane przez skarżącą stanowią informacje publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198...
do informacji publicznych. Ze względu na fakt, iż przepisy u.d.p. nie określają trybu udostępnienia materiałów i udzielania informacji - należałoby stosować przepisy u.d.p...

VI SA/Wa 482/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-21

nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), a także ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198...
ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne...

III SA/Łd 414/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-10-14

) informacje dotyczące producenta rolnego i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz informacje o wysokości otrzymanej pomocy publicznej, o których mowa w art. 37...
Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu, z tym że wysokość stawki ogłasza najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków...

VI SA/Wa 1477/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-15

Informacji Publicznej pierwszy wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego świadczeń opieki zdrowotnej...
oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia sporządza i ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia pierwszy wykaz świadczeniodawców...

VI SA/Wa 1671/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-16

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm., nazywanej dalej: 'ustawą...
. do nadal,, 2) art. 8 K.p.a., przez jego niezastosowanie i w konsekwencji naruszenie zasady pogłębiania zaufania uczestników postępowania do władzy publicznej,, 3) art. 7...

II GSK 2041/12 - Wyrok NSA z 2013-03-08

ustawa o konkurencji) oraz na przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 ze zm., dalej ustawa...
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 ze zm.; dalej ustawa o świadczeniach), przeprowadziła z oferentami negocjacje w celu...

VI SA/Wa 1291/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-10

., Na dowód powyższego [...] wskazał na informację o publicznej obronie pracy doktorskiej zainteresowanej mgr M. B. w dniu 12 marca 2018 r., W odpowiedzi na skargę organ wniósł...
ust. 1 i art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398 ze zm., dalej...

II GSK 2027/12 - Wyrok NSA z 2014-03-11

do informacji publicznej., Za niezasadny Prezes NFZ uznał, zarzut odwołującego dotyczący wyboru oferty, przez komisję konkursową, w oparciu o 'niejasne kryteria'. Organ podkreślił...
, że z akt sprawy wynika, iż wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z postępowaniem, udostępnione zostały oferentom na takich samych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100