Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III OSK 5540/21 - Wyrok NSA z 2023-09-22

w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku z dnia 13 sierpnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny...
w Warszawie (dalej także: Spółka) do rozpoznania wniosku K. B. (dalej także: skarżąca) z dnia 13 sierpnia 2020 r. o udostępnienie informacji publicznej, w terminie 14 dni od daty...

III OSK 1091/22 - Wyrok NSA z 2024-02-02

Odwoławczego w O. z dnia 29 października 2021 r., nr SKO.54.55.2021 w przedmiocie umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej oddala skargę kasacyjną...
w przedmiocie umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej., Wyrok ten zapadł w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Wnioskiem z dnia 9 lipca 2021...

II SA/Kr 1556/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-12

24 lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej I. uchyla zaskarżoną decyzję; II. zasądza od Samorządowego Kolegium Odwoławczego...
informacji publicznej, uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z 24 lipca 2012 r., nr [...] i poprzedzającą ją decyzję Starosty [...] z 10 czerwca 2011 r...

III OSK 1166/22 - Wyrok NSA z 2023-09-15

. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie wyrokiem z dnia, 27 stycznia 2022 r., sygn. akt II SAB/Rz 163/21...
Okręgowego w T. o udostępnienie informacji publicznej poprzez przesłanie skarżącemu na wskazany przez niego adres następujących informacji dotyczących Zastępcy Prokuratora...

IV SAB/Gl 137/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-19

informacji publicznej oddala skargę. W skardze z dnia 1 września 2015 roku na bezczynność Zakładu A Sp. z o.o. w M. (dalej także: Zakład, Spółka,[...]) skierowanej...
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., poz. 782 ze zm., dalej: ustawa lub udip)., W jego ocenie bezczynność polegała...

I OSK 805/13 - Wyrok NSA z 2013-09-26

ze skargi K.W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z dnia [...] lipca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej 1...
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z [...] lipca 2012 r., nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej, uchylił zaskarżoną decyzję., Wyrok...

I OSK 837/13 - Wyrok NSA z 2013-09-26

udostępnienia informacji publicznej, uchylił decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Nowym Sączu z [...] lipca 2012 r., nr [...], i poprzedzającą ją decyzję Starosty...
z 16 maja 2011 r., Z.N. wniosła o udostępnienie informacji publicznej tj. kopii pełnej treści decyzji o pozwoleniu na budowę, z wyłączeniem danych osobowych inwestorów...

I OSK 175/13 - Wyrok NSA z 2013-04-05

Geodety Kraju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] maja 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania 1/ uchyla zaskarżony...
na bezczynność Głównego Geodety Kraju w przedmiocie rozpatrzenia wniosku z dnia [...] maja 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania...

I OSK 1715/09 - Wyrok NSA z 2010-03-16

Radomia w przedmiocie dostępu do informacji publicznej. W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że postępowanie wywołane skargą na bezczynność organu cechuje pewna specyfika...
o dostępie do informacji publicznej, udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia...

IV SA/Po 955/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-19

Odwoławczego w P. z dnia [...] lipca 2014 r. nr [...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy D. z dnia...
[...] lipca 2013 r.., W uzasadnieniu organ wskazał, iż zaskarżoną decyzją organ I instancji odmówił wnioskodawcy udostępnienia informacji publicznej w postaci wskazania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100