Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zatrudnienie X
  • Symbol

II SA/Kr 2267/02 - Wyrok NSA oz. w Krakowie z 2002-11-12

1. Organy Państwowej Inspekcji Pracy mają charakter organów władzy publicznej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji...
publicznej /Dz.U. nr 112 poz. 1198/, obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej o wytworzonej przez te organy i znajdującej się w ich posiadaniu dokumentacji...

I OSK 2393/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-07

jako bezczynność w udzieleniu informacji publicznej. Postanowieniem z dnia 1 października 2014 r., sygn. akt I OSK 2320/14 NSA oddalił skargę kasacyjną skarżącego...
z niewykonaniem czynności dotyczących żądań skarżącego (udzielenia informacji publicznej) pozostawać w bezczynności. Ponadto, udzielenie odpowiedzi na pytania skarżącego wymagałoby...

II SA/Go 388/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-09-17

informacji publicznej., Wniosek o przeprowadzenie naboru na wolne stanowisko dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej (bez daty) złożyli W.H. - zastępca Prezydenta i L.G....
. Informacja ta została ogłoszona dnia 4 września 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta., Pismem z dnia [...] września 2012 r. L.A. wezwała Prezydenta Miasta...

II SA/Sz 792/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-18

publicznej podejmował czynności dotyczące uprawnień uczestników konkursu (w tym Skarżącego) na wolne stanowisko urzędnicze. Polegały one m.in. na upowszechnieniu informacji...
o wolnym stanowisku urzędniczym (ogłoszenie umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej), określeniu wymagań, jakie mają spełnić osoby ubiegające...

II SA/Wa 2068/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-05-17

dotyczące między innymi przekazania mu w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej danych wskazujących na stopień wykorzystania przez Starostwo Powiatowe...
kosztów pokrywających ok. 50% kosztów faktycznych. Nie udzielono mu także w ustawowym terminie informacji publicznej o jaką prosił załączonym pismem z [...] listopada 2015 r...

II SO/Lu 19/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-09-13

administracyjnemu wniesionej skargi wraz z odpowiedzią w terminie 30 dni, przy czym termin ten w przypadku skarg składanych w sprawach o udostępnienie informacji publicznej został...
skrócony przez ustawodawcę do 15 dni (art. 21 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Należy...

IV SA/Wr 412/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-03-03

urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym, oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy...
na tablicy ogłoszeń i opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej, zawierając jednocześnie m.in. imię i nazwisko wybranego kandydata wraz z miejscem jego zamieszkania...

III SA/Gl 1504/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-01-24

stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko umieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, zwanym dalej 'Biuletynem', o którym mowa w u.s.p....
do publicznej wiadomości informację o wyniku naboru przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w jednostce, w której był przeprowadzany nabór, oraz opublikowanie...

II SA/Go 1079/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-02-06

4 września 2012 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta., Pismem z dnia [...] września 2012 r. L.A. wezwała Prezydenta Miasta do usunięcia naruszenie prawa...
wcześniej, powinna znaleźć swoje odzwierciedlenie w protokole. Informacje zamieszczone w protokole stanowią zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - informację publiczną...

IV SA/Po 697/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-02-23

. Nieudzielanie informacji publicznej na wniosek kandydata wyłonionego na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Szpitala dotyczącej wysokości wynagrodzenia...
do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782)., 8. Dopuszczenie do powstania nieprawidłowości w zakresie wydatków dotyczących planowanej inwestycji w postaci...
1   Następne >   +2   +5   +10   38