Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uzasadnienie X
  • Symbol

I OZ 307/11 - Postanowienie NSA z 2011-05-05

informacji publicznej. W ocenie wnioskodawcy zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) do udzielenia informacji...
publicznej zobowiązane są podmioty wykonujące zadania publiczne, które prowadzą sprawy publiczne i dysponują informacją o takich sprawach. Wskazał, że skoro Szkoła...

III OSK 1892/21 - Wyrok NSA z 2022-11-10

Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie w przedmiocie wniosku o udzielenie informacji publicznej 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
w sprawie ze skargi Stowarzyszenia [...] w W. na bezczynność Okręgowej Rady Adwokackiej w Rzeszowie w przedmiocie wniosku o udzielenie informacji publicznej, na podstawie art...

II SAB/Ol 30/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2010-01-15

w Olsztynie z dnia 1 grudnia 2009 r., sygn. akt II SAB/Ol 30/09 w sprawie ze skargi I.Ż. na bezczynność Starosty G. w przedmiocie informacji publicznej postanawia odmówić...
, po rozpoznaniu skargi I.Ż. na bezczynność Starosty G. w przedmiocie informacji publicznej, wyrokiem z dnia 1 grudnia 2009 r. zobowiązał Starostę Giżyckiego do rozpatrzenia...

I OSK 146/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-14

., sygn. akt II SAB/Po 101/13 i odrzucającego skargę J.K. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: odmówić...
Burmistrza Miasta i Gminy S. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 15 października 2014r., sygn. akt...

III OSK 2462/21 - Wyrok NSA z 2023-07-18

informacji publicznej 1) uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie, 2) zasądza od Generalnego...
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 25 marca 2019 r. nr: BGD.ZSA.0141.95.2019.2.aw w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., Wyrok został wydany...

II SA/Bk 1178/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2015-03-02

2014 r. znak [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej p o s t a n a w i a odmówić sporządzenia uzasadnienia Postanowieniem z dnia 17 lutego 2015 r...
. tutejszy sąd zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi P. K. na decyzję Wójta Gminy K. w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., W piśmie z dnia 23...

II SAB/Op 44/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-09-25

niejawnym sprawy ze skargi T. A. na bezczynność Wójta Gminy Reńska Wieś w przedmiocie informacji publicznej postanawia: sprostować z urzędu wyrok Wojewódzkiego Sądu...
. A. na bezczynność Wójta Gminy Reńska Wieś w przedmiocie informacji publicznej, zobowiązał wymieniony organ w pkt 1 sentencji wyroku, do załatwienia wniosku skarżącego...

II SA/Łd 487/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-11-25

informacji publicznej postanawia: odmówić sporządzenia uzasadnienia wyroku. a.bł. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w dniu 22 lipca 2014 r. ogłosił wyrok oddalający skargę K...
. Z. na decyzję Prokuratora Okręgowego w P. z dnia [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej., W dniu 4 września 2014 r. K. Z. zwrócił się do sądu...

IV SA/Gl 981/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-12

niejawnym sprawy ze skargi A Sp. z o. o. w R. na decyzję B S.A. w K. z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej w kwestii wniosku strony skarżącej...
. nr [...] w przedmiocie informacji publicznej., Pismem nadanym w dniu 11 grudnia 2014 r. (data stempla pocztowego) pełnomocnik strony skarżącej - adwokat K.S. wniósł o doręczenie...

I OSK 2456/13 - Postanowienie NSA z 2014-09-26

z dnia [...] października 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej postanawia: odrzucić wniosek. Wyrokiem z dnia 27 lutego 2014 r. o sygn. akt I OSK 2456/13...
. o udostępnienie informacji publicznej - Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną., Wnioskiem z dnia 22 sierpnia 2014 r., B.B. zwrócił się do Naczelnego Sądu...
1   Następne >   +2   +5   +10   12